Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Gebruikersovereenkomst

Deze Gebruikersovereenkomst is van toepassing op alle gebruikers die zich op of na 27 april 2021 hebben geregistreerd voor een eBay-account. Voor gebruikers die zich vóór 27 april 2021 hebben geregistreerd, geldt deze Gebruikersovereenkomst vanaf 1 juni 2021.

U vindt de oude Gebruikersovereenkomsten hier.

Als u een consument bent, kan geen enkele bepaling van deze Gebruikersovereenkomst op enige manier de aansprakelijkheid van eBay jegens u uitsluiten of beperken. De aansprakelijkheid van eBay kan enkel worden beperkt of uitgesloten in gevallen waarin dit wordt bepaald door de wetgeving, namelijk in geval van overmacht, onweerlegbare feiten, fouten van derden of uw eigen schuld.

1. Inleiding

2. Voorwerp

3. Gebruik van eBay

4. Betaaldiensten

5. De Kopersgarantie van eBay

6. Beperking van toegang tot uw saldo

7. Misbruik van eBay en de (mogelijke) gevolgen voor de gebruiker

8. Kosten

9. Weergave en rangschikking van aanbiedingen

10. Aanbiedingsvoorwaarden

11. Aankoopvoorwaarden

12. Internationaal kopen, verkopen en vertalingen

13. Content

14. Aansprakelijkheid

15. Compensatie

16. Interne klachtafhandeling

17. Bemiddeling

18. Aanvullende voorwaarden

19. Algemeen

1. Inleiding

Welkom bij eBay. Deze Gebruikersovereenkomst, de Privacyverklaring van eBay, alle regels en beleid op de sites van eBay leggen de voorwaarden vast voor de toegang tot en het gebruik van de sites, diensten, applicaties en tools (samen 'Services' genoemd). Alle beleidsregels en de Privacyverklaring zijn opgenomen in deze Gebruikersovereenkomst. U stemt ermee in al het bovenstaande na te leven wanneer u toegang krijgt tot de Services of de Services van eBay gebruikt.

 • Vanaf 1 mei 2018 gaan gebruikers die in de Europese Unie gevestigd zijn een overeenkomst aan met eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland (btw-nummer DE 200081785).

 • Als u in de Verenigde Staten woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u een overeenkomst met eBay Inc., 2025 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA.

 • Als u in Canada woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u een overeenkomst met eBay Canada Limited, 240 Richmond Street West, 2nd Floor Suite 02-100, Toronto, Ontario, M5V 1V6, Canada.

 • Als u in het Verenigd Koninkrijk woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u een overeenkomst met eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk.

 • Als u in India woont, gaat u een contract aan met eBay Singapore Services Pte Ltd, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore, 049315.

 • Als u elders woont, gaat u een contract aan met eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastraße 15-17, 3005 Bern, Zwitserland. Indien u vragen hebt, kunt u altijd onze Hulppagina’s raadplegen.

2. Voorwerp

eBay is een internationale handelsplaats waar gebruikers vrijwel alles kunnen aanbieden, kopen en verkopen. Gebruikers kunnen hiervoor verschillende verkoopvormen gebruiken, zoals winkels, aanbiedingen met vaste prijs ('Nu kopen') of aanbiedingen in veilingvorm ('Veiling').

eBay is niet in het bezit van de objecten die worden aangeboden of verkocht via de site en is niet betrokken bij de daadwerkelijke transactie tussen kopers en verkopers. De verkoopovereenkomst bestaat rechtstreeks en uitsluitend tussen de verkoper en de koper. eBay is geen traditioneel veilinghuis.

eBay is niet betrokken bij de feitelijke transactie tussen verkopers en kopers en staat dan ook niet in voor de eigendomsoverdracht tussen verkoper en koper. De verkoopovereenkomst wordt rechtstreeks afgesloten en ondertekend door de koper en de verkoper. eBay heeft daarom geen controle over, en kan geen garantie geven voor, het bestaan, de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de aangeboden objecten; de correctheid of echtheid van inhoud, aanbiedingen of feedback van gebruikers; de mogelijkheid van verkopers om objecten te verkopen; de mogelijkheid van kopers om objecten te betalen; of een koper of verkoper een transactie daadwerkelijk zal voltooien of een object zal retourneren. Alle informatie over de kosten en de levering, of enig ander advies dat door eBay wordt gegeven via haar sites, diensten, applicaties of tools, is louter ter informatie. Bovendien kan eBay niet garanderen dat een verkoper of koper de transactie zal uitvoeren of voltooien. De verkoper beslist zelf met welke bieder hij of zij de verkooptransactie wil voltooien. Zodra de verkoper de bieder echter op de hoogte brengt dat hij of zij zijn of haar voorstel aanvaardt, zijn de bepalingen van de Belgische wetgeving van toepassing op de verkooptransactie.

Verkopers moeten een geldige betalingsmethode hebben geregistreerd op eBay. U geeft eBay toestemming automatisch bedragen af te schrijven voor toekomstige kosten in verband met de Services die door eBay worden aangeboden. Dit gebeurt via uw gekozen betalingsmethode en in overeenstemming met deze Gebruikersovereenkomst en de toepasselijke factureringsovereenkomst(en) waarmee u akkoord gaat wanneer u uw betalingsmethode instelt of wijzigt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, bedragen die verschuldigd zijn voor eBay-kosten, vergoedingen en verzendlabels. eBay brengt u op de hoogte van deze kosten. Als bedragen die u aan eBay verschuldigd bent om een of andere reden niet kunnen worden overgemaakt via de geregistreerde betalingsmethode, dan blijft u verplicht alle onbetaalde bedragen aan eBay te betalen en behoudt eBay zich het recht voor deze betalingen via andere middelen te vorderen, inclusief de vergoeding van extra kosten die hierbij worden gemaakt. U kunt uw betalingsmethode op elk moment wijzigen in Mijn eBay.

3. Gebruik van eBay

U gaat ermee akkoord om de Services te gebruiken in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst. Als u toegang krijgt tot de Services van eBay of deze gebruikt, is het niet toegestaan:

 • ongepaste content of objecten in rubrieken of onderdelen van de sites te plaatsen, aan te bieden of te uploaden;

 • de wetgeving, rechten van derden of onze systemen of beleid te overtreden of te omzeilen;

 • gebruik te maken van onze Services als u geen wettelijk bindende contracten mag aangaan (bijvoorbeeld als u jonger bent dan 18 jaar) of als u tijdelijk of voor onbepaalde duur bent geschorst voor de toegang tot of het gebruik van de Services;

 • na te laten te betalen voor objecten die u hebt gekocht, tenzij de verkoper wezenlijke wijzigingen heeft aangebracht in de objectbeschrijving nadat u een bod hebt uitgebracht, er een duidelijke schrijffout werd gemaakt, of u de verkoper niet kunt contacteren (raadpleeg hiervoor ons beleid voor onbetaalde objecten);

 • na te laten objecten die door u zijn verkocht te leveren, tenzij de koper zich niet houdt aan de voorwaarden die zijn beschreven in uw aanbieding, of u de koper niet kunt bereiken;

 • de prijs van een object te manipuleren of de aanbiedingen van andere gebruikers te belemmeren of te verstoren;

 • valse, onjuiste, misleidende, lasterlijke of smadelijke content op eBay te plaatsen;

 • acties te ondernemen die het feedback- of beoordelingssysteem van eBay kunnen ondermijnen (raadpleeg hiervoor ons feedbackbeleid);

 • uw eBay-account (inclusief feedback) en gebruikersnaam zonder onze toestemming over te dragen aan een andere partij;

 • via eBay spam, ongewenste communicatie, kettingbrieven of piramidespelen te verspreiden of te plaatsen;

 • de contactgegevens van andere gebruikers te gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met een specifieke eBay-transactie (inclusief deze informatie gebruiken om marketingmateriaal rechtstreeks te verzenden naar eBay-gebruikers tenzij de gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven);

 • virussen of andere technologieën te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan eBay of aan de belangen of eigendom van eBay-gebruikers;

 • gebruik te maken van robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde methodes om, voor welk doel dan ook, toegang te krijgen tot de Services;

 • de robot exclusion protocols te omzeilen, de werking van de Services te verstoren of de systemen of infrastructuur op onredelijke wijze of niet naar verhouding te belasten;

 • toepassingen of tools van eBay te exporteren of opnieuw te exporteren in overeenstemming met de exportcontrolewetten en de regels en beperkingen die van toepassing zijn;

 • inhoud van de Services of auteursrechten, ontwerpen en handelsmerken van eBay te kopiëren, wijzigen of verspreiden;

 • inhoud van onze Services te kopiëren, reproduceren, reverse-engineeren, wijzigen, verwerken, verspreiden of openbaar maken (behalve ter informatie voor uzelf) zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eBay en de aangewezen derde partij, naargelang van wat toepasselijk is;

 • eBay-applicaties of gegevens of software verbonden aan dergelijke toepassingen te commercialiseren; of

 • informatie over gebruikers te verkrijgen of te verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.

Als u zich bij eBay registreert als zakelijke gebruiker, verklaart u dat u gemachtigd bent om namens die entiteit deze wettelijk bindende overeenkomst aan te gaan. Als u als zaak of bedrijf actief bent op eBay, moet u voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake e-commerce op de website waarop u uw objecten aanbiedt en verkoopt.

U gaat ermee akkoord dat eBay Services begint te leveren zodra u deze Gebruikersovereenkomst aanvaardt. U kunt deze Gebruikersovereenkomst annuleren volgens de Europese Richtlijn betreffende consumentenrechten (2011/83/EG). We kunnen de kosten van alle Services die eBay heeft geleverd tot het tijdstip van een dergelijke annulering recupereren.

Om veiligheidsredenen kan eBay accounts sluiten die niet zijn bevestigd of die gedurende meer dan zes maanden inactief zijn of de Services wijzigen of stopzetten.

4. Betaaldiensten

eBay introduceert Betaaldiensten waarbij een aangewezen eBay-entiteit (hierna aangeduid als "betalingsentiteit") betaaldiensten aanbiedt voor verkopers (hierna aangeduid als "Betaaldiensten" of met een vergelijkbare term). eBay verwacht met ingang van juni 2021 de verkopersaccounts gefaseerd over te zetten naar Betaaldiensten. De betrokken verkopers worden van deze omschakeling in kennis gesteld.

De volledige voorwaarden die op het gebruik van Betaaldiensten door verkopers van toepassing zijn, zijn opgenomen in de Betalingsvoorwaarden, die hierin zijn opgenomen. Voor zover deze Betalingsvoorwaarden op u van toepassing zijn, gaat u ermee akkoord, ongeacht of uw account al ingeschakeld is voor Betaaldiensten.

De overeenkomst op grond waarvan een aankoop van goederen tot stand komt, wordt op dezelfde wijze aangegaan tussen de verkoper en de koper als voor transacties waarvoor de betalingen niet worden beheerd door de betalingsentiteit.

Als u een koper bent die een koopovereenkomst sluit met een verkoper die gebruikmaakt van Betaaldiensten:

 • kunt u voor deze objecten betalen aan de hand van de door de betalingsentiteit beschikbaar gestelde betalingsmethodes en de betalingsentiteit regelt vervolgens de uitbetaling met de verkoper. Door het aangaan van een transactie met een verkoper die gebruikmaakt van Betaaldiensten, geeft de koper de betalingsentiteit toestemming de betaling uit te voeren middels de door de koper gekozen betalingsmethode en om de verschuldigde bedragen namens de verkoper te innen. De koper aanvaardt en gaat ermee akkoord dat de door de betreffende betalingsentiteit van de koper ontvangen betalingen gelden als nakoming van de verplichting van de koper om een bedrag te voldoen aan de verkoper tot de hoogte van het ontvangen bedrag.

 • kan de transactie in bepaalde omstandigheden en om bepaalde redenen worden geweigerd, bevroren, of aangehouden, bijvoorbeeld wanneer fraude wordt vermoed, om te voldoen aan anti-witwasregels of economische of handelssancties, overeenkomstig de interne risicocontroles van eBay of vanwege mogelijke schending van het beleid van eBay of dat van de betalingsentiteit, of van het beleid van een externe aanbieder van betalingsdiensten.

 • hebben eBay, de betalingsentiteit en de aan hen verbonden partijen het recht de betaalgegevens die u bij het sluiten van een koop, het inwisselen van een coupon of het uitvoeren van een andere transactie op eBay aan eBay Services verstrekt, zoals creditcard- of bankkaartgegevens en de vervaldatums van deze kaarten, te bewaren. Deze opgeslagen betalingsgegevens worden beschouwd als uw standaardbetalingsmethode voor toekomstige transacties op eBay Services. U kunt deze betalingsgegevens te allen tijde wijzigen of u kunt een nieuwe kaart toevoegen, waarna deze nieuwe gegevens worden beschouwd als uw standaardbetalingsmethode. U kunt wijzigingen in uw standaardbetalingsmethode opgeven in Mijn eBay, in het onderdeel Persoonlijke gegevens, onder de tab Account. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die we van u bezitten juist is en blijft, en u geeft eBay toestemming om deze informatie van tijd tot tijd te herzien op basis van de door u, uw bank en andere aanbieders van betaaldiensten verstrekte gegevens. U mag uitsluitend gegevens verstrekken over betalingsmethodes die u bevoegd bent te gebruiken.

 • Kunt u op eBay Services op dezelfde wijze een verzoek tot retourzending of annulering, of een vordering onder de Kopersgarantie van eBay indienen, als met betrekking tot transacties waarvoor de betalingen niet door de betalingsentiteit worden beheerd. In alle gevallen waarin de oorspronkelijke betaling plaatsvond via de betalingsentiteit, vindt terugbetaling van bedragen die worden vergoed naar aanleiding van een toegewezen vordering onder de Kopersgarantie van eBay of geretourneerde of geannuleerde transacties plaats door de betalingsentiteit. De termijn waarbinnen de terugbetaling plaatsvindt kan variëren, afhankelijk van de door derden, zoals creditcard- of betaalkaartpasorganisaties, gehanteerde regels.

 • Verklaart u alle op het gebruik van Betaaldiensten toepasselijke wet- en regelgeving en voorwaarden na te leven en derden niet toe te staan deze te schenden. U aanvaardt dat bepaalde externe partijen, zoals uitgevers van creditcards en bankkaarten, creditcard- en betaalkaartorganisaties en betaaldienstverleners, hun eigen voorwaarden kunnen hanteren voor de betaal- of afhandelingsmethode die u kiest met betrekking tot de transacties via Betaaldiensten. Het niet naleven van de voorwaarden van deze derden kan het in rekening brengen van extra kosten tot gevolg hebben (bijvoorbeeld wisselkoerskosten door de uitgever van uw creditcard wanneer de valuta waarin u de transactie uitvoert een andere is dan die van uw creditcard), of het nemen van andere stappen, en u aanvaardt dat de betalingsentiteit geen zeggenschap heeft over of verantwoordelijk of aansprakelijk is voor deze vergoedingen of stappen.

Wanneer uw account in aanmerking komt om geactiveerd te worden voor Betaaldiensten, kan eBay u een e-mail sturen waarin u wordt verzocht de registratie voor Betaaldiensten vóór een bepaalde datum te voltooien. Als u deze e-mail hebt ontvangen en de registratie niet voor de opgegeven datum hebt voltooid, behoudt eBay zich het recht voor het aanbieden van objecten te beperken, inclusief maar niet beperkt tot het aanbieden van nieuwe objecten, wijzigingen in bestaande aanbiedingen te beperken of het aanbieden van objecten beëindigen. Deze beperkingen worden in dat geval niet eerder van kracht dan 30 dagen na de datum van de e-mail.

5. De Kopersgarantie van eBay

De meeste transacties op eBay verlopen probleemloos. Mocht er desondanks iets misgaan, dan helpt de Kopersgarantie van eBay kopers en verkopers om met elkaar in contact te treden en hun problemen onderling op te lossen. De op de Kopersgarantie van eBay toepasselijke regels maken deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. U verklaart de regels van de Kopersgarantie van eBay na te leven en machtigt ons bij elk geschil de definitieve beslissing te nemen.

Op grond van de Kopersgarantie van eBay kunnen wij, wanneer een verkoper besluit of verplicht is de koper of eBay geld terug te geven omdat een geschil in het voordeel van de koper is beslecht:

 1. de eBay-entiteit die de betaling heeft verwerkt verzoeken de koper op grond van de Kopersgarantie van eBay namens u te vergoeden. Wanneer het saldo dat wij namens de verkoper aanhouden onvoldoende is om de koper, die met succes een beroep heeft gedaan op de Kopersgarantie van eBay, terug te betalen, is de verkoper verplicht ons de aan de koper verschuldigde bedragen terug te betalen. De verkoper machtigt ons deze bedragen namens ons op de verkoper terug te vorderen, overeenkomstig het toepasselijke beleid en de procedures van eBay (inclusief alle bedragen op grond van internationale transacties, zoals bedoeld in het eBay Kopersgarantiebeleid).

Indien de verkoper in het ongelijk wordt gesteld, stellen wij de verkoper daarvan in kennis en betalen wij elk het te vergoeden bedrag terug via de door de verkoper geselecteerde betalingsmethode, of sturen wij de verkoper een factuur voor dat bedrag. Verkopers dienen een geldige betalingsmethode te hebben geregistreerd bij eBay. Verkopers kunnen deze betalingsmethode wijzigen door contact op te nemen met eBay.

In dat geval machtigt u ons en geeft u ons opdracht, in uw hoedanigheid van verkoper, om:

 • variabele bedragen van uw account te innen of af te schrijven ter afhandeling van een terugbetaling aan een koper;

 • de door u gekozen betalingsmethode rechtstreeks te debiteren tot het bedrag dat wij aan de koper hebben vergoed (in die gevallen waarin wij de koper rechtstreeks hebben vergoed);

 • het bedrag dat terugbetaald is bij u in rekening te brengen, inclusief maar niet beperkt tot de kosten van de retourbon.

U aanvaardt en gaat ermee akkoord dat de hierboven bedoelde toestemming wordt gegeven op terugkerende basis en op elke door ons benodigde datum om de regels van de Kopersgarantie van eBay te kunnen toepassen. Ten aanzien van toekomstige vorderingen geldt, dat wanneer een geschil wordt beslecht ten gunste van de koper, wij de verkoper daarvan in kennis stellen en de betreffende bedragen afschrijven van de door de verkoper geselecteerde betalingsmethode. Indien de verkoper eBay geen geldige manier van terugbetaling heeft verstrekt, kunnen wij de bedragen innen met gebruikmaking van andere methodes, waaronder het inschakelen van een incassobureau. Wij behouden ons het recht voor de Kopersgarantie van eBay zonder nadere kennisgeving op te schorten indien wij vermoeden dat er sprake is van misbruik of dat de juiste werking van de Kopersgarantie van eBay wordt verstoord.

De Kopersgarantie van eBay is geen garantie voor een product of dienst. Het is een aanvullende service, die niet in de plaats komt van wettelijke garanties op grond van het Consumentenrecht of het Burgerlijk Wetboek. Consumenten kunnen, ongeacht de toepasselijkheid van de Kopersgarantie van eBay, hun rechten jegens de verkoper op grond van de wettelijke garantie van productconformiteit blijven uitoefenen.

6. Beperking van toegang tot uw saldo

Voor zover PayPal uw betalingen beheert en u geen gebruikmaakt van Betaaldiensten (zoals hierboven omschreven), kan eBay aanbevelen, teneinde bescherming te bieden tegen aansprakelijkheidsrisico's, de verkoper de toegang tot zijn PayPal-rekening te beperken, onder toepassing van bepaalde criteria. Deze criteria kunnen bijvoorbeeld zijn, maar zijn niet beperkt tot: verkoopgeschiedenis, verrichtingen van de verkoper, retourzendingen, aan het soort advertentie verbonden risico's, het bedrag van de transactie of het feit dat een klacht is ingediend. Dit kan ertoe leiden dat PayPal besluit de toegang tot het saldo op uw PayPal-rekening te beperken.

7. Misbruik van eBay en de (mogelijke) gevolgen voor de gebruiker

Als eBay constateert dat een gebruiker wettelijke bepalingen, rechten van derden (waaronder intellectuele-eigendomsrechten zoals handelsmerken en auteursrechten), deze Gebruikersovereenkomst en/of het eBay-beleid overtreedt, dan kan eBay, nadat het tevergeefs een ingebrekestelling naar de gebruiker heeft gestuurd met de vraag om deze Gebruikersovereenkomst na te leven, één of meer van de volgende maatregelen nemen:

 • de publicatie van de gehoste content vertragen;

 • de geplaatste aanbiedingen die niet voldoen aan de bovenvermelde bepalingen verwijderen van sites of uit diensten, applicaties of tools;

 • gepubliceerde content die een inbreuk vormt op de bovenvermelde bepalingen verwijderen;

 • de toegang tot en/of het gebruik van de eBay-Services beperken of schorsen (bijvoorbeeld het aantal objecten dat u kunt aanbieden op onze sites beperken, uw biedingen annuleren, uw aanbiedingen verwijderen, de zichtbaarheid van uw aanbiedingen op de site beperken);

 • de status of het prestatieniveau van verkopers (bijvoorbeeld 'Betrouwbare verkoper' of 'Topverkoper') beperken of verwijderen;

 • kortingen waarop u recht hebt, opschorten;

 • gebruikers definitief de toegang ontzeggen tot hun gebruikersaccount en de Services.

Verkopers moeten voldoen aan de minimale prestatienormen van eBay. eBay kan de gebruikersaccounts en aanbiedingen van verkopers die niet voldoen aan deze prestatienormen schorsen, beperken of in rang verlagen.

eBay zal voorafgaand aan het jegens een gebruiker nemen van maatregelen een motivering van het betreffende besluit toesturen, voor zover wettelijk vereist.

Indien eBay besluit om de verstrekking van het geheel van de Services aan een zakelijke gebruiker te beëindigen, zal eBay die zakelijke gebruiker in beginsel 30 dagen voorafgaand daaraan een motivering van dat besluit verstrekken. Deze termijn zal eBay niet in acht nemen voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke overtredingen of andere omstandigheden.

8. Kosten

Een gebruikersaccount openen en het bieden op aangeboden objecten is gratis. eBay brengt kosten in rekening voor het gebruik van andere services, zoals het te koop aanbieden van objecten. Wanneer u een object aanbiedt of een service gebruikt waarvoor kosten worden aangerekend, heeft u de mogelijkheid om deze kosten te controleren en te aanvaarden op basis van het kostenbeleid. eBay kan de kosten wijzigen door de wijzigingen 14 dagen op voorhand bekend te maken op de eBay-site of via 'Mijn berichten'. U kunt uw account sluiten zonder extra kosten binnen de 14 dagen na een dergelijke kennisgeving.

Tenzij anders vermeld, worden alle kosten aangegeven in euro (EUR/€). U bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling, via een geldige betalingsmethode, van alle kosten en toepasselijke belastingen die betrekking hebben op het gebruik van de sites en Services. Als uw betaling mislukt of achterstallig is, kan eBay het verschuldigde bedrag vorderen door gebruik te maken van alternatieve inningsmethoden, zoals het debiteren van een andere betalingsmethode die u bij eBay hebt geregistreerd, of het inschakelen van een incassobureau of juristen. Er kan rente worden aangerekend aan een wettelijk tarief. U stemt ermee in dat eBay u via e-mail facturen in elektronisch formaat kan sturen. We kunnen uw toegang tot of gebruik van de Services schorsen of beperken totdat u het verschuldigde bedrag volledig hebt betaald.

9. Weergave en rangschikking van aanbiedingen

Wij streven naar een handelsplaats waar kopers vinden wat zij zoeken. Daarom hangt de weergave of rangschikking van aanbiedingen in zoek- en browseresultaten af van een aantal variabele factoren, zoals:

 • de locatie van de koper, de zoekterm, de site waarop u zoekt en geschiedenis;

 • de locatie van het product, het formaat van de aanbieding, prijs en verzendkosten, servicevoorwaarden, eindtijd, geschiedenis en de relevantie voor de zoekterm die de gebruiker gebruikt;

 • de geschiedenis van de verkoper, zoals de manier waarop hij adverteert, beoordelingen van de verkoper, de verkopers compliance met eBay-beleid, het aantal defecte producten;

 • het aantal aanbiedingen dat voldoet aan de zoekterm van de koper.

Om de gebruikerservaring te bevorderen, kan een aanbieding niet zichtbaar zijn in bepaalde zoek- en browseresultaten, ongeacht een voorkeur van een koper om aanbiedingen in een bepaalde volgorde te zien.

10. Aanbiedingsvoorwaarden

Wanneer u een object aanbiedt, stemt u ermee in om de aanbiedingsregels en het beleid voor verkooppraktijken na te leven en gaat u akkoord met het volgende:

 • u bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, wettigheid en inhoud van de aanbieding en het aangeboden object en u stemt ermee in om het object aan te bieden in overeenstemming met het beleid voor verboden en beperkte objecten;

 • het kan 24 uur duren voordat uw aanbieding op de site wordt weergeven in de zoekresultaten voor trefwoord en rubriek. eBay kan de precieze duur van aanbiedingen niet garanderen;

 • content die een inbreuk vormt op het beleid kan door eBay worden verwijderd, gewijzigd of verborgen;

 • eBay kan gegevens in de productcatalogus herzien om informatie aan te vullen, te verwijderen of te corrigeren; als uw aanbieding gebruikmaakt van catalogusgegevens die zijn herzien, kan uw aanbieding hierdoor worden gewijzigd.

 • aanbiedingen via de Services zichtbaar zijn op alle media die de Services (kunnen) weergeven, zoals de site en applicaties voor mobiele telefoons en andere apparaten, tenzij expliciet anders overeengekomen;

 • aanbiedingen ook kunnen worden toegevoegd aan externe sites via optionele additionele distributiekanalen en affiliate-programma's;

 • door eBay of verkopers via hun aanbiedingen aanvullende producten en diensten, zoals verlengde garanties, betaaldiensten of gratis installatiediensten, kunnen worden aangeboden;

 • de positie van uw aanbieding in de zoekresultaten is afhankelijk van verschillende factoren zoals verkoopvorm, titel, biedactiviteiten, eindtijd, trefwoorden, prijs en verzendkosten, feedback, het naleven van het eBay-beleid en gedetailleerde verkopersbeoordelingen. Meer informatie over het opzoeken van een object dat u te koop hebt aangeboden;

 • het beleid voor dubbele aanbiedingen van eBay kan ook een impact hebben op de weergave en positie van uw aanbieding in de zoekresultaten;

 • metatags en URL-links die deel uitmaken van een aanbieding worden verwijderd of aangepast zodat deze geen invloed hebben op de resultaten van zoekmachines van derden;

 • wanneer u een aanbieding maakt, kan eBay u optionele aanbevelingen tonen. Deze aanbevelingen zijn mogelijk gebaseerd op de gecombineerde verkoop en prestaties van vergelijkbare actieve aanbiedingen en objecten die op eBay zijn verkocht. De resultaten kunnen verschillen voor individuele aanbiedingen. Om verkopers nuttige aanbevelingen te kunnen geven, gaat u ermee akkoord dat eBay de verkoop- en prestatiegeschiedenis van uw aanbiedingen aan andere verkopers toont;

 • sommige optionele extra aanbiedingsopties worden alleen weergegeven bij bepaalde Services.

Om een klantvriendelijke gebruikerservaring te kunnen bieden, wordt een aanbieding mogelijk niet weergegeven op sommige pagina's met zoekresultaten en aanbiedingen, ongeacht de sorteervolgorde of filters die zijn ingesteld door de koper.

11. Aankoopvoorwaarden

Wanneer u een object koopt, stemt u ermee in om de regels voor kopers na te leven en gaat u akkoord met het volgende:

 • u bent verantwoordelijk voor het lezen van de volledige aanbieding voordat u een bod uitbrengt of een aankoop bevestigt.

 • u gaat een wettelijk bindende overeenkomst aan om een object te kopen van een verkoper wanneer u de aankoop bevestigt of als u het winnende bod hebt uitgebracht (of als uw bod op een andere manier is aanvaard);

12. Internationaal kopen, verkopen en vertalingen

Veel diensten van eBay zijn internationaal beschikbaar. Door eBay kunnen op de site bepaalde programma's, tools en ervaringen worden aangeboden die in het bijzonder van belang zijn voor internationale verkopers en kopers, zoals wisselkoers-diensten en tools om de kosten voor internationale verzending te berekenen. Verkopers en kopers zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving en regels met betrekking tot internationale verkopen, aankopen en verzending van objecten.

Behalve op de Belgische site benl.eBay.be, kunnen uw objecten ook worden aangeboden op één of meer internationale sites van eBay. Als u niet wilt dat uw aanbiedingen op internationale sites worden weergegeven, moet u internationale verzendlocaties uitsluiten bij uw aanbiedingen. Als u internationale verzendlocaties wel selecteert, geeft u eBay toestemming naar eigen inzicht uw aanbiedingen ook weer te geven op eBay-sites van andere landen dan de oorspronkelijke aanbiedingssite. U accepteert hiermee ook dat uw aanbiedingen mogelijk geheel niet, of slechts op enkele van deze internationale eBay-sites worden weergegeven.

Wanneer u uw objecten internationaal verkoopt, of een object koopt op een eBay-site die verschilt van uw registratiesite, zijn voor die specifieke verkoop de gebruikersovereenkomst en toepasselijke voorwaarden van die andere eBay-site op u van toepassing, zoals beschreven in het Internationale Verkoopbeleid.

Als verkoper gaat u ermee akkoord dat eBay uw aanbieding kan weergeven op een andere eBay-site dan de site waar u het object oorspronkelijk te koop heeft aangeboden, gebaseerd op uw instellingen voor verzending. Deze instellingen kunt u aanpassen, zoals beschreven in het Internationale Verkoopbeleid. Als u objecten aanbiedt met een optie voor internationale verzending, geeft dit geen garantie dat die aanbieding wordt getoond op andere internationale eBay-sites dan de site waar het object oorspronkelijk is aangeboden. Als u een object verkoopt op een andere eBay-site dan uw registratiesite, dan is de gebruikersovereenkomst, het toepasselijke beleid, inclusief eventuele kopersbescherming, van die andere eBay-site van toepassing met betrekking tot die specifieke koop, zoals omschreven in het Internationale Verkoopbeleid.

U geeft eBay toestemming om automatische tools te gebruiken om uw eBay-content en uw communicatie met andere leden geheel of gedeeltelijk te vertalen naar andere talen als er dergelijke vertaaloplossingen beschikbaar zijn. eBay kan u op verzoek ook tools ter beschikking stellen waarmee u content kunt vertalen. De nauwkeurigheid of de beschikbaarheid van deze vertalingen wordt niet gegarandeerd.

13. Content

Wanneer u ons van content voorziet of ervoor zorgt dat content wordt gepubliceerd via onze Services, inclusief content die ons in staat stelt onze Services aan te bieden, verleent u ons, vanaf het moment dat u ons de content verstrekt, een niet-exclusief, wereldwijd, voor de duur van elk auteursrecht of enige andere rechten op dergelijke content (inclusief de eventuele verlenging van deze duur), royaltyvrij, sublicentieerbaar recht om de content te gebruiken en geeft u ons de toestemming om de auteurs-, handelsmerk-, publiciteits-, database- of andere intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de content of andere elementen die deel uitmaken van de content (zoals en zonder beperking tekst, afbeeldingen, foto's, logo's, handelsmerken, ontwerpen, titels, gegevens) uit te oefenen, inclusief het volledig of gedeeltelijk gebruik in elke taal en in elke database, en inclusief het maken of gebruiken van afgeleide content (de "content").

De aan ons verleende rechten omvatten het recht de content geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te communiceren, uit te zenden, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, in sublicentie te geven, op te nemen en te gebruiken in een database, in elk proces, in elke vorm en via alle media (digitaal of andere) die momenteel bekend zijn of die in de toekomst worden ontwikkeld en dit voor alle sites en services van de eBay-groep.

We kunnen derden (inclusief eBay-gebruikers) de rechten die u aan eBay hebt verleend geheel of gedeeltelijk laten benutten.

U garandeert dat de content voldoet aan de toepasselijke wetgeving, dat u de eigenaar bent van de intellectuele-eigendomsrechten op de content, dat deze geen inbreuk vormt op de rechten van derden, en dat deze niet onderhevig is aan juridische acties voor inbreuken of enige andere vorderingen. U stelt eBay schadeloos voor alle financiële gevolgen van rechtshandelingen, acties, vorderingen of procedures door personen die aanspraak maken op intellectuele-eigendomsrechten op de content, terugvorderingen wegens parasitaire mededinging en/of oneerlijke concurrentie en/of terugvorderingen voor laster of smaad.

We bieden productgegevens (inclusief afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties) van derden (inclusief eBay-gebruikers) aan. U mag die content uitsluitend in uw eBay-aanbiedingen gebruiken. eBay kan deze toestemming geheel naar eigen inzicht en op elk moment wijzigen of intrekken.

We proberen betrouwbare informatie aan te bieden, maar kunnen niet garanderen dat de content die via de Services wordt verstrekt altijd beschikbaar, nauwkeurig, volledig en up-to-date zal zijn. U gaat ermee akkoord dat eBay niet verantwoordelijk is voor het controleren of garanderen van de aanbiedingen of content die door derden via de Services worden aangeboden en dat u ons of onze dataproviders niet aansprakelijk zult stellen voor onjuistheden. Als verkoper stemt u ermee in om ervoor te zorgen dat alle content die bij uw aanbiedingen hoort juist en nauwkeurig is. De productgegevens omvatten materialen die beschermd zijn door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten. U stemt ermee in om geen informatie of aanduidingen met betrekking tot copyright, eigendomsrechten of identificatie uit de productgegevens te verwijderen en geen afgeleide werken te maken op basis van deze gegevens (anders dan door de gegevens op te nemen in uw aanbiedingen).

De gebruiker heeft gedurende zijn gebruik van de Services te allen tijde toegang tot zijn account, waarin hij zijn gebruikers- en contactgegevens vindt. Als verkoper heeft u toegang tot uw huidige alsook verlopen aanbiedingen en de content daarvan, met inbegrip van communicatie met andere gebruikers, statistieken en andere (meta-)informatie, zoals views. eBay heeft gedurende de gebruikersovereenkomst, en een periode daarna, toegang tot informatie over en gegevens van zakelijke gebruikers en consumenten die door hen bij het gebruik van de Services zijn verstrekt of die worden gegenereerd, of ter uitvoering van de in deze gebruiksovereenkomst opgenomen licentie voor content. Als eBay gegevens aan derden verstrekt en dit niet noodzakelijk is voor de goede werking van de Services zal daarover informatie worden verstrekt aan de gebruiker, voor zover wettelijk vereist.

In de privacyverklaring leest u hoe eBay met gegevens omgaat die persoonsgegevens zijn.

14. Aansprakelijkheid

eBay probeert ervoor te zorgen dat haar sites en services veilig en naar behoren werken, maar kan de ononderbroken toegang tot en beschikbaarheid van de Services niet garanderen. Het bijwerken van biedingen en andere berichtfuncties in de Services gebeurt mogelijk niet in real-time. Dergelijke functies kunnen vertragingen oplopen waarover eBay geen controle over heeft.

eBay (inclusief haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en medewerkers) is op geen enkele contractuele of buitencontractuele wijze (inclusief nalatigheid of onrechtmatige daad) aansprakelijk voor bedrijfsschade, zoals het verlies van gegevens, winst, inkomsten, handel, opportuniteiten, welwillendheid, reputatie of onderbrekingen of voor verliezen die niet redelijkerwijze te voorzien zijn door hen en die direct of indirect voortvloeien uit:

 • uw gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de Services;

 • prijs-, verzend- of ander advies dat wordt gegeven door eBay;

 • vertragingen of storingen in de Services;

 • virussen of andere malware die uw systeem binnendringen via het gebruik van, toegang tot, of links naar de Services;

 • storingen, bugs, fouten of onnauwkeurigheden in de Services;

 • schade aan uw hardwareapparaat door het gebruik van de Services;

 • de content, handelingen of het nalaten te handelen van derden, inclusief objecten die worden aangeboden via de Services of de vernietiging van objecten die vermoedelijk namaak zijn;

 • een schorsing of andere actie die is ondernomen met betrekking tot uw account of een inbreuk op de bepalingen in het gedeelte Misbruik van eBay;

 • de duur van of manier waarop uw aanbiedingen worden weergegeven in de zoekresultaten zoals bepaald in het gedeelte Aanbiedingsvoorwaarden; of

 • uw behoefte om praktijken, content of gedrag te wijzigen of uw verlies van omzet of onmogelijkheid om zaken te doen, als gevolg van wijzigingen aan deze Gebruikersovereenkomst of de regels en beleid.

Voor zover wettelijk is toegestaan, ziet eBay af van alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen en is zij niet aansprakelijk voor enige financiële schade, reputatieschade of bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar sites en Services. Deze uitzondering is niet van toepassing wanneer u handelt in de hoedanigheid van consument.

Behalve in het geval dat eBay tijdig is geïnformeerd over het bestaan van illegale content zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving, en niet onmiddellijk actie hebben ondernomen om deze content te verwijderen, is zij niet aansprakelijk voor content of handelingen (of het nalaten te handelen) van gebruikers of de objecten die gebruikers aanbieden op haar sites, aangezien eBay geen traditioneel veilinghuis is.

U bent zelf verantwoordelijk voor de wettigheid van uw handelingen volgens de wetgeving die op u van toepassing is en de wettigheid van de objecten die u aanbiedt op onze sites.

Ongeacht de vorige paragrafen, als eBay aansprakelijk wordt bevonden, zal haar aansprakelijkheid jegens u of enige andere derde partij beperkt blijven tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) het bedrag van de kosten in geschil tot maximaal de totale kosten die u aan ons heeft betaald in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de juridische actie die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid, of (b) € 150.

Niets in deze Gebruikersovereenkomst beperkt haar aansprakelijkheid of sluit deze uit voor frauduleuze onjuiste voorstelling, voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit de nalatigheid van eBay of de nalatigheid van haar tussenpersonen of medewerkers of voor enige andere nalatigheid die niet bij wet kan worden beperkt of uitgesloten.

15. Compensatie

U compenseert eBay (alsook haar managers, directeuren, tussenpersonen, dochterondernemingen, partners en werknemers) volledig voor enig verlies of kosten, met inbegrip van redelijke gerechtskosten, die zij moeten betalen ten gevolge van uw schending van deze Gebruikersovereenkomst, uw onrechtmatig gebruik van de Services of uw schending van wetten of de rechten van derden.

16. Interne klachtafhandeling

Het eBay klachtafhandelingssysteem is gratis toegankelijk voor elke gebruiker. Ingediende klachten worden gelogd en er wordt een 'service request' aan gekoppeld.

De volgende problemen kunnen onder andere (doch niet uitsluitend) worden aangekaart via het klachtafhandelingssysteem:

 • de vermeende overtreding van een verplichting uit Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten, die nadeel toebrengt aan de klager;

 • technische problemen die direct verband houden met de Services en die een meer dan ondergeschikte impact hebben op de klager;

 • maatregelen of gedragingen van eBay die direct verband houden met de Services en die een meer dan ondergeschikte impact hebben op de klager.

Het klachtafhandelingssysteem voorziet in de volgende stappen:

 • zorgvuldige en tijdige beoordeling en onderzoek van de ingediende klachten en andere informatie;

 • communicatie in duidelijke en gemakkelijk te begrijpen taal;

 • indien nodig, verdere behandeling van klachten om tot een oplossing te komen die in verhouding staat tot het belang en de complexiteit van de betreffende klacht;

 • het vastleggen van communicatie, analyses en besluitvorming;

 • informatie over het vervolg dan wel de afhandeling van de klacht.

Middels het vastleggen van klachten, monitort eBay of klachten incidenteel zijn dan wel een aanwijzing vormen dat zich een structureel probleem voordoet. Vermijdbare klachten worden intern gerapporteerd. Er wordt een register bijgehouden van de belangrijkste oorzaken van klachten.

17. Bemiddeling

Indien sprake is van een geschil tussen een zakelijke gebruiker en eBay kunnen partijen, in aanvulling op hetgeen elders in deze Gebruikersovereenkomst is opgenomen, middels bemiddeling tot overeenstemming proberen te komen.

eBay is bereid noch verplicht deel te nemen aan een procedure bij een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen. eBay is bereid samen te werken met bemiddelaars om langs minnelijke weg overeenstemming te bereiken met zakelijke gebruikers. Echter dienen zakelijke gebruikers eerst te proberen problemen op te lossen met de klantenservice van eBay, voordat een dergelijke bemiddelingsprocedure wordt gestart.

Het staat eBay en de zakelijke gebruiker vrij om een gezamenlijk door hen gekozen bemiddelaar aan te wijzen. Zo zal eBay redelijke verzoeken in acht nemen om een geschil op te lossen met alternatieve, buitengerechtelijke oplossingsprocedures, zoals bemiddeling of een geschillencommissie, in overweging nemen.

Ter informatie: de Europese Commissie heeft voor Europese consumenten een onlineplatform voor geschillenbeslechting opgericht om geschillen in der minne te regelen (artikel 14 (1) van EU-verordening 524/2013). Consumenten kunnen hier een klacht indienen via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal deze Overeenkomst in elk opzicht worden onderworpen aan en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Gebruikers die beroepsmatig handelen, gaan ermee akkoord dat alle terugvorderingen of geschillen die zij met eBay hebben worden beslecht door de rechtbank te Brussel (België), tenzij anders overeengekomen door de betrokken partijen.

18. Aanvullende voorwaarden

Deze Gebruikersovereenkomst, de Privacyverklaring van eBay en de beleidsregels gepubliceerd op de site (ongeacht of hiernaar via links wordt verwezen in deze Gebruikersovereenkomst) leggen de voorwaarden van eBay vast voor de toegang tot en het gebruik van de Services: deze bepalingen vormen de volledige Overeenkomst tussen u en eBay. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst of enige andere regels of beleid, kunt u de Overeenkomst beëindigen door uw eBay-account te sluiten.

19. Algemeen

Als enige bepaling van deze Gebruikersovereenkomst ongeldig, nietig of om een of andere reden niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt de bepaling in kwestie geschrapt en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

eBay kan de rechten en plichten onder deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij in overeenstemming met het onderstaande (maar zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming), op voorwaarde dat de Gebruikersovereenkomst toegewezen wordt volgens dezelfde voorwaarden of dat de voorwaarden niet minder voordelig voor u zijn.

Titels zijn enkel als referentie bedoeld en beperken de omvang of de reikwijdte van het betreffende gedeelte niet. Het nalaten van eBay om actie te ondernemen met betrekking tot een overtreding die door u of anderen is begaan, verandert niets aan het recht van eBay om te handelen met betrekking tot toekomstige of soortgelijke overtredingen. eBay garandeert niet dat zij zal optreden tegen alle schendingen van deze Gebruikersovereenkomst.

Als u een geschil hebt met een of meerdere gebruikers, stelt u eBay (en haar filialen en dochterondernemingen, alsook haar respectievelijke managers, directeuren, werknemers en tussenpersonen) vrij van alle terugvorderingen, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of op enige manier gerelateerd is aan dergelijke geschillen.

eBay kan deze Gebruikersovereenkomst op elk moment wijzigen en deze wijzigingen aankondigen via e-mail, het gedeelte Berichten in Mijn eBay, of door de gewijzigde voorwaarden te publiceren op www.benl.ebay.be. Alle gewijzigde voorwaarden treden 30 dagen na hun eerste publicatie automatisch in werking. Als u de Services van eBay blijft gebruiken na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, stemt u met deze wijziging in. Indien het noodzakelijk is dat een zakelijke gebruiker technische of commerciële aanpassingen doorvoert om te kunnen voldoen aan een wijziging van de Gebruikersovereenkomst door eBay wordt, voor zover wettelijk vereist, een termijn in acht genomen waarbinnen de zakelijke gebruiker de mogelijkheid heeft de Gebruikersovereenkomst te beëindigen.

Deze Gebruikersovereenkomst mag op geen enkel andere manier worden gewijzigd dan door onderlinge overeenkomst tussen u en een gemachtigde vertegenwoordiger van eBay.

De beleidsregels op de sites kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking op het moment dat deze op de eBay-site worden gepubliceerd.

Deze Gebruikersovereenkomst veronderstelt of bewerkstelligt geen enkele relatie met een agentschap, partner, joint venture, of tussen werknemer en werkgever, of franchiser en franchisenemer.

Het VeRO-programma (Verified Rights Owner-programma) van eBay probeert ervoor te zorgen dat aangeboden objecten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het handelsmerkrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, kunt u dit rapporteren bij het VeRO-team via het VeRO-programma zodat eBay dit nader kan onderzoeken.

De Gebruikersovereenkomst, de Privacyverklaring van eBay en alle beleidsregels gepubliceerd op de site vormen de volledige overeenkomst tussen u en eBay en vervangen alle voorgaande afspraken en overeenkomsten tussen de partijen.

De volgende gedeelten blijven ook na de beëindiging van deze Gebruikersovereenkomst gehandhaafd: Kosten (die in rekening worden gebracht voor de Services), Content, Aansprakelijkheid, Compensatie, Juridische geschillen en de overdracht bepaald in het gedeelte Algemeen. Wettelijke kennisgevingen worden per aangetekende brief betekend aan aan eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland (ref: eBay.be). Kennisgevingen worden verstuurd naar het e-mailadres dat u bij eBay heeft opgegeven tijdens de registratieprocedure. Een kennisgeving zal geacht worden te zijn gegeven 24 uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij de afzender op de hoogte wordt gebracht dat het e-mailadres ongeldig is. eBay kan u eveneens kennisgevingen per aangetekende brief bezorgen op het adres dat tijdens de registratie is verstrekt. Kennisgevingen die per aangetekende brief naar een partij worden verzonden, worden beschouwd als te zijn ontvangen door die partij drie dagen na de postdatum.

Oude Gebruikersovereenkomst

 

Deze Gebruikersovereenkomst is van toepassing op alle gebruikers die zich op of na 17 juni 2020 hebben geregistreerd voor een eBay-account. Voor gebruikers die zich vóór 17 juni 2020 hebben geregistreerd, geldt deze Gebruikersovereenkomst vanaf 19 juli 2020.

Als u een consument bent, kan geen enkele bepaling van deze Gebruikersovereenkomst op enige manier de aansprakelijkheid van eBay jegens u uitsluiten of beperken.De aansprakelijkheid van eBay kan enkel worden beperkt of uitgesloten in gevallen waarin dit wordt bepaald door de wetgeving, namelijk in geval van overmacht, onweerlegbare feiten, fouten van derden of uw eigen schuld.

1. Inleiding

2. Voorwerp

3. Gebruik van eBay

4. Overtredingen van de Gebruikersovereenkomst en de (mogelijke) gevolgen voor de gebruiker

5. Kosten

6. Weergave en rangschikking van aanbiedingen

7. Aanbiedingsvoorwaarden

8. Aankoopvoorwaarden

9. Internationaal kopen, verkopen en vertalingen

10. Content

11. Toegang tot fondsen beperken

12. Aansprakelijkheid

13. Compensatie

14. Interne klachtafhandeling

15. Bemiddeling

16. Aanvullende voorwaarden

17. Algemeen

1. Inleiding

Welkom bij eBay. Deze Gebruikersovereenkomst, de Privacyverklaring van eBay, alle regels en beleid op de sites van eBay leggen de voorwaarden vast voor de toegang tot en het gebruik van de sites, diensten, applicaties en tools (samen 'Services' genoemd). Alle beleidsregels en de Privacyverklaring zijn opgenomen in deze Gebruikersovereenkomst. U stemt ermee in al het bovenstaande na te leven wanneer u toegang krijgt tot de Services of de Services van eBay gebruikt.

 • Vanaf 1 mei 2018 gaan gebruikers die in de Europese Unie gevestigd zijn een overeenkomst aan met eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland (btw-nummer DE 200081785).

 • Als u in de Verenigde Staten woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u een overeenkomst met eBay Inc., 2025 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA.

 • Als u in Canada woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u een overeenkomst met eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Canada.

 • Als u in het Verenigd Koninkrijk woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u een overeenkomst met eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk.

 • Als u in India woont, gaat u een contract aan met eBay Singapore Services Pte Ltd, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore, 049315.

 • Als u elders woont, gaat u een contract aan met eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastraße 15-17, 3005 Bern, Switzerland. Indien u vragen heeft, kunt u altijd onze Hulppagina’s raadplegen.

2. Voorwerp

eBay is een internationale handelsplaats waar gebruikers vrijwel alles kunnen aanbieden, kopen en verkopen. Gebruikers kunnen hiervoor verschillende verkoopvormen gebruiken, zoals winkels, aanbiedingen met vaste prijs ('Nu kopen') of aanbiedingen in veilingvorm ('Veiling').

eBay is niet in het bezit van de objecten die worden aangeboden of verkocht via de site en is niet betrokken bij de daadwerkelijke transactie tussen kopers en verkopers. De verkoopovereenkomst bestaat rechtstreeks en uitsluitend tussen de verkoper en de koper. eBay is geen traditioneel veilinghuis.

eBay is niet betrokken bij de feitelijke transactie tussen verkopers en kopers en staat dan ook niet in voor de eigendomsoverdracht tussen verkoper en koper. De verkoopovereenkomst wordt rechtstreeks afgesloten en ondertekend door de koper en de verkoper. eBay heeft daarom geen controle over, en kan geen garantie geven voor, het bestaan, de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de aangeboden objecten; de correctheid of echtheid van inhoud, aanbiedingen of feedback van gebruikers; de mogelijkheid van verkopers om objecten te verkopen; de mogelijkheid van kopers om objecten te betalen; of een koper of verkoper een transactie daadwerkelijk zal voltooien of een object zal retourneren. Alle informatie over de kosten en de levering, of enig ander advies dat door eBay wordt gegeven via haar sites, diensten, applicaties of tools, is louter ter informatie. Bovendien kan eBay niet garanderen dat een verkoper of koper de transactie zal uitvoeren of voltooien. De verkoper beslist zelf met welke bieder hij of zij de verkooptransactie wil voltooien. Zodra de verkoper de bieder echter op de hoogte brengt dat hij of zij zijn of haar voorstel aanvaardt, zijn de bepalingen van de Belgische wetgeving van toepassing op de verkooptransactie.

Verkopers moeten een geldige betalingsmethode hebben geregistreerd op eBay. U geeft eBay toestemming automatisch bedragen af te schrijven voor toekomstige kosten in verband met de Services die door eBay worden aangeboden. Dit gebeurt via uw gekozen betalingsmethode en in overeenstemming met deze Gebruikersovereenkomst en de toepasselijke factureringsovereenkomst(en) waarmee u akkoord gaat wanneer u uw betalingsmethode instelt of wijzigt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, bedragen die verschuldigd zijn voor eBay-kosten, vergoedingen en verzendlabels. eBay brengt u op de hoogte van deze kosten. Als bedragen die u aan eBay verschuldigd bent om een of andere reden niet kunnen worden overgemaakt via de geregistreerde betalingsmethode, dan blijft u verplicht alle onbetaalde bedragen aan eBay te betalen en behoudt eBay zich het recht voor deze betalingen via andere middelen te vorderen, inclusief de vergoeding van extra kosten die hierbij worden gemaakt. U kunt uw betalingsmethode op elk moment wijzigen in Mijn eBay.

3. Gebruik van eBay

U gaat ermee akkoord om de Services te gebruiken in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst. Als u toegang krijgt tot de Services van eBay of deze gebruikt, is het niet toegestaan:

 • ongepaste content of objecten in rubrieken of onderdelen van de sites te plaatsen, aan te bieden of te uploaden;

 • de wetgeving, rechten van derden of onze systemen of beleid te overtreden of te omzeilen;

 • gebruik te maken van onze Services als u geen wettelijk bindende contracten mag aangaan (bijvoorbeeld als u jonger bent dan 18 jaar) of als u tijdelijk of voor onbepaalde duur bent geschorst voor de toegang tot of het gebruik van de Services;

 • na te laten te betalen voor objecten die u hebt gekocht, tenzij de verkoper wezenlijke wijzigingen heeft aangebracht in de objectbeschrijving nadat u een bod hebt uitgebracht, er een duidelijke schrijffout werd gemaakt, of u de verkoper niet kunt contacteren (raadpleeg hiervoor ons beleid voor onbetaalde objecten);

 • na te laten objecten die door u zijn verkocht te leveren, tenzij de koper zich niet houdt aan de voorwaarden die zijn beschreven in uw aanbieding, of u de koper niet kunt bereiken;

 • de prijs van een object te manipuleren of de aanbiedingen van andere gebruikers te belemmeren of te verstoren;

 • valse, onjuiste, misleidende, lasterlijke of smadelijke content op eBay te plaatsen;

 • acties te ondernemen die het feedback- of beoordelingssysteem van eBay kunnen ondermijnen (raadpleeg hiervoor ons feedbackbeleid);

 • uw eBay-account (inclusief feedback) en gebruikersnaam zonder onze toestemming over te dragen aan een andere partij;

 • via eBay spam, ongewenste communicatie, kettingbrieven of piramidespelen te verspreiden of te plaatsen;

 • de contactgegevens van andere gebruikers te gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met een specifieke eBay-transactie (inclusief deze informatie gebruiken om marketingmateriaal rechtstreeks te verzenden naar eBay-gebruikers tenzij de gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven);

 • virussen of andere technologieën te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan eBay of aan de belangen of eigendom van eBay-gebruikers;

 • gebruik te maken van robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde methodes om, voor welk doel dan ook, toegang te krijgen tot de Services;

 • de robot exclusion protocols te omzeilen, de werking van de Services te verstoren of de systemen of infrastructuur op onredelijke wijze of niet naar verhouding te belasten;

 • toepassingen of tools van eBay te exporteren of opnieuw te exporteren in overeenstemming met de exportcontrolewetten en de regels en beperkingen die van toepassing zijn;

 • inhoud van de Services of auteursrechten, ontwerpen en handelsmerken van eBay te kopiëren, wijzigen of verspreiden;

 • inhoud van onze Services te kopiëren, reproduceren, reverse-engineeren, wijzigen, verwerken, verspreiden of openbaar maken (behalve ter informatie voor uzelf) zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eBay en de aangewezen derde partij, naargelang van wat toepasselijk is;

 • eBay-applicaties of gegevens of software verbonden aan dergelijke toepassingen te commercialiseren; of

 • informatie over gebruikers te verkrijgen of te verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.

Als u zich bij eBay registreert als zakelijke gebruiker, verklaart u dat u gemachtigd bent om namens die entiteit deze wettelijk bindende overeenkomst aan te gaan. Als u als zaak of bedrijf actief bent op eBay, moet u voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake e-commerce op de website waarop u uw objecten aanbiedt en verkoopt.

U gaat ermee akkoord dat eBay Services begint te leveren zodra u deze Gebruikersovereenkomst aanvaardt. U kunt deze Gebruikersovereenkomst annuleren volgens de Europese Richtlijn betreffende consumentenrechten (2011/83/EG). We kunnen de kosten van alle Services die eBay heeft geleverd tot het tijdstip van een dergelijke annulering recupereren.

Om veiligheidsredenen kan eBay accounts sluiten die niet zijn bevestigd of die gedurende meer dan zes maanden inactief zijn of de Services wijzigen of stopzetten.

4. Overtredingen van de Gebruikersovereenkomst en de (mogelijke) gevolgen voor de gebruiker

Als eBay constateert dat een gebruiker wettelijke bepalingen, rechten van derden (waaronder intellectuele-eigendomsrechten zoals handelsmerken en auteursrechten), deze Gebruikersovereenkomst en/of het eBay-beleid overtreedt, dan kan eBay, nadat het tevergeefs een ingebrekestelling naar de gebruiker heeft gestuurd met de vraag om deze Gebruikersovereenkomst na te leven, één of meer van de volgende maatregelen nemen:

 • de publicatie van de gehoste content vertragen;

 • de geplaatste aanbiedingen die niet voldoen aan de bovenvermelde bepalingen verwijderen van sites of uit diensten, applicaties of tools;

 • gepliceerde content die een inbreuk vormt op de bovenvermelde bepalingen verwijderen;

 • de toegang tot en/of het gebruik van de eBay-Services beperken of schorsen (bijvoorbeeld het aantal objecten dat u kunt aanbieden op onze sites beperken, uw biedingen annuleren, uw aanbiedingen verwijderen, de zichtbaarheid van uw aanbiedingen op de site beperken);

 • de status of het prestatieniveau van verkopers (bijvoorbeeld 'Betrouwbare verkoper' of 'Topverkoper') beperken of verwijderen;

 • kortingen waarop u recht hebt, opschorten;

 • gebruikers definitief de toegang ontzeggen tot hun gebruikersaccount en de Services.

Verkopers moeten voldoen aan de minimale prestatienormen van eBay. eBay kan de gebruikersaccounts en aanbiedingen van verkopers die niet voldoen aan deze prestatienormen schorsen, beperken of in rang verlagen.

eBay zal voorafgaand aan het jegens een gebruiker nemen van maatregelen een motivering van het betreffende besluit toesturen, voor zover wettelijk vereist.

Indien eBay besluit om de verstrekking van het geheel van de Services aan een zakelijke gebruiker te beëindigen, zal eBay die zakelijke gebruiker in beginsel 30 dagen voorafgaand daaraan een motivering van dat besluit verstrekken. Deze termijn zal eBay niet in acht nemen voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke overtredingen of andere omstandigheden.

5. Kosten

Een gebruikersaccount openen en het bieden op aangeboden objecten is gratis. eBay brengt kosten in rekening voor het gebruik van andere services, zoals het te koop aanbieden van objecten. Wanneer u een object aanbiedt of een service gebruikt waarvoor kosten worden aangerekend, heeft u de mogelijkheid om deze kosten te controleren en te aanvaarden op basis van het kostenbeleid. eBay kan de kosten wijzigen door de wijzigingen 14 dagen op voorhand bekend te maken op de eBay-site of via 'Mijn berichten'. U kunt uw account sluiten zonder extra kosten binnen de 14 dagen na een dergelijke kennisgeving.

Tenzij anders vermeld, worden alle kosten aangegeven in euro (EUR/€). U bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling, via een geldige betalingsmethode, van alle kosten en toepasselijke belastingen die betrekking hebben op het gebruik van de sites en Services. Als uw betaling mislukt of achterstallig is, kan eBay het verschuldigde bedrag vorderen door gebruik te maken van alternatieve inningsmethoden, zoals het debiteren van een andere betalingsmethode die u bij eBay hebt geregistreerd, of het inschakelen van een incassobureau of juristen. Er kan rente worden aangerekend aan een wettelijk tarief. U stemt ermee in dat eBay u via e-mail facturen in elektronisch formaat kan sturen. We kunnen uw toegang tot of gebruik van de Services schorsen of beperken totdat u het verschuldigde bedrag volledig hebt betaald.

6. Weergave en rangschikking van aanbiedingen

Wij streven naar een handelsplaats waar kopers vinden wat zij zoeken. Daarom hangt de weergave of rangschikking van aanbiedingen in zoek- en browseresultaten af van een aantal variabele factoren, zoals:

 • de locatie van de koper, de zoekterm, de site waarop u zoekt en geschiedenis;

 • de locatie van het product, het formaat van de aanbieding, prijs en verzendkosten, servicevoorwaarden, eindtijd, geschiedenis en de relevantie voor de zoekterm die de gebruiker gebruikt;

 • de geschiedenis van de verkoper, zoals de manier waarop hij adverteert, beoordelingen van de verkoper, de verkopers compliance met eBay-beleid, het aantal defecte producten;

 • het aantal aanbiedingen dat voldoet aan de zoekterm van de koper.

Om de gebruikerservaring te bevorderen, kan een aanbieding niet zichtbaar zijn in bepaalde zoek- en browseresultaten, ongeacht een voorkeur van een koper om aanbiedingen in een bepaalde volgorde te zien.

7. Aanbiedingsvoorwaarden

Wanneer u een object aanbiedt, stemt u ermee in om de aanbiedingsregels en het beleid voor verkooppraktijken na te leven en gaat u akkoord met het volgende:

 • u bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, wettigheid en inhoud van de aanbieding en het aangeboden object en u stemt ermee in om het object aan te bieden in overeenstemming met het beleid voor verboden en beperkte objecten;

 • het kan 24 uur duren voordat uw aanbieding op de site wordt weergeven in de zoekresultaten voor trefwoord en rubriek. eBay kan de precieze duur van aanbiedingen niet garanderen;

 • content die een inbreuk vormt op het beleid kan door eBay worden verwijderd, gewijzigd of verborgen;

 • eBay kan gegevens in de productcatalogus herzien om informatie aan te vullen, te verwijderen of te corrigeren; als uw aanbieding gebruikmaakt van catalogusgegevens die zijn herzien, kan uw aanbieding hierdoor worden gewijzigd.

 • aanbiedingen via de Services zichtbaar zijn op alle media die de Services (kunnen) weergeven, zoals de site en applicaties voor mobiele telefoons en andere apparaten, tenzij expliciet anders overeengekomen;

 • aanbiedingen ook kunnen worden toegevoegd aan externe sites via optionele additionele distributiekanalen en affiliateprogramma's;

 • door eBay of verkopers via hun aanbiedingen aanvullende producten en diensten, zoals verlengde garanties of gratis installatiediensten, kunnen worden aangeboden;

 • de positie van uw aanbieding in de zoekresultaten is afhankelijk van verschillende factoren zoals verkoopvorm, titel, biedactiviteiten, eindtijd, trefwoorden, prijs en verzendkosten, feedback, het naleven van het eBay-beleid en gedetailleerde verkopersbeoordelingen. Meer informatie over het opzoeken van een object dat u te koop hebt aangeboden;

 • het beleid voor dubbele aanbiedingen van eBay kan ook een impact hebben op de weergave en positie van uw aanbieding in de zoekresultaten;

 • metatags en URL-links die deel uitmaken van een aanbieding worden verwijderd of aangepast zodat deze geen invloed hebben op de resultaten van zoekmachines van derden;

 • wanneer u een aanbieding maakt, kan eBay u optionele aanbevelingen tonen. Deze aanbevelingen zijn mogelijk gebaseerd op de gecombineerde verkoop en prestaties van vergelijkbare actieve aanbiedingen en objecten die op eBay zijn verkocht. De resultaten kunnen verschillen voor individuele aanbiedingen. Om verkopers nuttige aanbevelingen te kunnen geven, gaat u ermee akkoord dat eBay de verkoop- en prestatiegeschiedenis van uw aanbiedingen aan andere verkopers toont;

 • sommige optionele extra aanbiedingsopties worden alleen weergegeven bij bepaalde Services.

Om een klantvriendelijke gebruikerservaring te kunnen bieden, wordt een aanbieding mogelijk niet weergegeven op sommige pagina's met zoekresultaten en aanbiedingen, ongeacht de sorteervolgorde of filters die zijn ingesteld door de koper.

8. Aankoopvoorwaarden

Wanneer u een object koopt, stemt u ermee in om de regels voor kopers na te leven en gaat u akkoord met het volgende:

 • u bent verantwoordelijk voor het lezen van de volledige aanbieding voordat u een bod uitbrengt of een aankoop bevestigt.

 • u gaat een wettelijk bindende overeenkomst aan om een object te kopen van een verkoper wanneer u de aankoop bevestigt of als u het winnende bod hebt uitgebracht (of als uw bod op een andere manier is aanvaard);

9. Internationaal kopen, verkopen en vertalingen

Veel diensten van eBay zijn internationaal beschikbaar. Door eBay kunnen op de site bepaalde programma's, tools en ervaringen worden aangeboden die in het bijzonder van belang zijn voor internationale verkopers en kopers, zoals wisselkoers-diensten en tools om de kosten voor internationale verzending te berekenen. Verkopers en kopers zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving en regels met betrekking tot internationale verkopen, aankopen en verzending van objecten.

Behalve op de Belgische site benl.eBay.be, kunnen uw objecten ook worden aangeboden op één of meer internationale sites van eBay. Als u niet wilt dat uw aanbiedingen op internationale sites worden weergegeven, moet u internationale verzendlocaties uitsluiten bij uw aanbiedingen. Als u internationale verzendlocaties wel selecteert, geeft u eBay toestemming naar eigen inzicht uw aanbiedingen ook weer te geven op eBay-sites van andere landen dan de oorspronkelijke aanbiedingssite. U accepteert hiermee ook dat uw aanbiedingen mogelijk geheel niet, of slechts op enkele van deze internationale eBay-sites worden weergegeven.

Wanneer u uw objecten internationaal verkoopt, of een object koopt op een eBay-site die verschilt van uw registratiesite, zijn voor die specifieke verkoop de gebruikersovereenkomst en toepasselijke voorwaarden van die andere eBay-site op u van toepassing, zoals beschreven in het Internationale Verkoopbeleid.

Als verkoper gaat u ermee akkoord dat eBay uw aanbieding kan weergeven op een andere eBay-site dan de site waar u het object oorspronkelijk te koop heeft aangeboden, gebaseerd op uw instellingen voor verzending. Deze instellingen kunt u aanpassen, zoals beschreven in het Internationale Verkoopbeleid. Als u objecten aanbiedt met een optie voor internationale verzending, geeft dit geen garantie dat die aanbieding wordt getoond op andere internationale eBay-sites dan de site waar het object oorspronkelijk is aangeboden. Als u een object verkoopt op een andere eBay-site dan uw registratiesite, dan is de gebruikersovereenkomst, het toepasselijke beleid, inclusief eventuele kopersbescherming, van die andere eBay-site van toepassing met betrekking tot die specifieke koop, zoals omschreven in het Internationale Verkoopbeleid.

U geeft eBay toestemming om automatische tools te gebruiken om uw eBay-content en uw communicatie met andere leden geheel of gedeeltelijk te vertalen naar andere talen als er dergelijke vertaaloplossingen beschikbaar zijn. eBay kan u op verzoek ook tools ter beschikking stellen waarmee u content kunt vertalen. De nauwkeurigheid of de beschikbaarheid van deze vertalingen wordt niet gegarandeerd.

10. Content

Wanneer u ons van content voorziet of ervoor zorgt dat content wordt gepubliceerd via onze Services, inclusief content die ons in staat stelt onze Services aan te bieden, verleent u ons, vanaf het moment dat u ons de content verstrekt, een niet-exclusief, wereldwijd, voor de duur van elk auteursrecht of enige andere rechten op dergelijke content (inclusief de eventuele verlenging van deze duur), royaltyvrij, sublicentieerbaar recht om de content te gebruiken en geeft u ons de toestemming om de auteurs-, handelsmerk-, publiciteits-, database- of andere intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de content of andere elementen die deel uitmaken van de content (zoals en zonder beperking tekst, afbeeldingen, foto's, logo's, handelsmerken, ontwerpen, titels, gegevens) uit te oefenen, inclusief het volledig of gedeeltelijk gebruik in elke taal en in elke database, en inclusief het maken of gebruiken van afgeleide content (de "content").

De aan ons verleende rechten omvatten het recht de content geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te communiceren, uit te zenden, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, in sublicentie te geven, op te nemen en te gebruiken in een database, in elk proces, in elke vorm en via alle media (digitaal of andere) die momenteel bekend zijn of die in de toekomst worden ontwikkeld en dit voor alle sites en services van de eBay-groep.

We kunnen derden (inclusief eBay-gebruikers) de rechten die u aan eBay hebt verleend geheel of gedeeltelijk laten benutten.

U garandeert dat de content voldoet aan de toepasselijke wetgeving, dat u de eigenaar bent van de intellectuele-eigendomsrechten op de content, dat deze geen inbreuk vormt op de rechten van derden, en dat deze niet onderhevig is aan juridische acties voor inbreuken of enige andere vorderingen. U stelt eBay schadeloos voor alle financiële gevolgen van rechtshandelingen, acties, vorderingen of procedures door personen die aanspraak maken op intellectuele-eigendomsrechten op de content, claims wegens parasitaire mededinging en/of oneerlijke concurrentie en/of claims voor laster of smaad.

We bieden productgegevens (inclusief afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties) van derden (inclusief eBay-gebruikers) aan. U mag die content uitsluitend in uw eBay-aanbiedingen gebruiken. eBay kan deze toestemming geheel naar eigen inzicht en op elk moment wijzigen of intrekken.

We proberen betrouwbare informatie aan te bieden, maar kunnen niet garanderen dat de content die via de Services wordt verstrekt altijd beschikbaar, nauwkeurig, volledig en up-to-date zal zijn. U gaat ermee akkoord dat eBay niet verantwoordelijk is voor het controleren of garanderen van de aanbiedingen of content die door derden via de Services worden aangeboden en dat u ons of onze dataproviders niet aansprakelijk zult stellen voor onjuistheden. Als verkoper stemt u ermee in om ervoor te zorgen dat alle content die bij uw aanbiedingen hoort juist en nauwkeurig is. De productgegevens omvatten materialen die beschermd zijn door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten. U stemt ermee in om geen informatie of aanduidingen met betrekking tot copyright, eigendomsrechten of identificatie uit de productgegevens te verwijderen en geen afgeleide werken te maken op basis van deze gegevens (anders dan door de gegevens op te nemen in uw aanbiedingen).

De gebruiker heeft gedurende zijn gebruik van de Services te allen tijde toegang tot zijn account, waarin hij zijn gebruikers- en contactgegevens vindt. Als verkoper heeft u toegang tot uw huidige alsook verlopen aanbiedingen en de content daarvan, met inbegrip van communicatie met andere gebruikers, statistieken en andere (meta-)informatie, zoals views. eBay heeft gedurende de gebruikersovereenkomst, en een periode daarna, toegang tot informatie over en gegevens van zakelijke gebruikers en consumenten die door hen bij het gebruik van de Services zijn verstrekt of die worden gegenereerd, of ter uitvoering van de in deze gebruiksovereenkomst opgenomen licentie voor content. Als eBay gegevens aan derden verstrekt en dit niet noodzakelijk is voor de goede werking van de Services zal daarover informatie worden verstrekt aan de gebruiker, voor zover wettelijk vereist.

In de privacyverklaring leest u hoe eBay met gegevens omgaat die persoonsgegevens zijn.

11. Toegang tot fondsen beperken

Als bescherming tegen het risico van aansprakelijkheid, kan eBay in voorkomende gevallen aanbevelen dat PayPal de toegang tot geld op de PayPal-rekening van een verkoper beperkt op basis van verschillende factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoopgeschiedenis, de verkoperprestaties, teruggaven, het risico van de rubriek, de transactiewaarde of het openen van een geschil. Dit kan ertoe leiden dat PayPal de toegang tot geld in uw PayPal-rekening beperkt, in overeenstemming met de regels en het beleid van PayPal.

12. Aansprakelijkheid

eBay probeert ervoor te zorgen dat haar sites en services veilig en naar behoren werken, maar kan de ononderbroken toegang tot en beschikbaarheid van de Services niet garanderen. Het bijwerken van biedingen en andere berichtfuncties in de Services gebeurt mogelijk niet in real-time. Dergelijke functies kunnen vertragingen oplopen waarover eBay geen controle over heeft.

eBay (inclusief haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en medewerkers) is op geen enkele contractuele of buitencontractuele wijze (inclusief nalatigheid of onrechtmatige daad) aansprakelijk voor bedrijfsschade, zoals het verlies van gegevens, winst, inkomsten, handel, opportuniteiten, welwillendheid, reputatie of onderbrekingen of voor verliezen die niet redelijkerwijze te voorzien zijn door hen en die direct of indirect voortvloeien uit:

 • uw gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de Services;

 • prijs-, verzend- of ander advies dat wordt gegeven door eBay;

 • vertragingen of storingen in de Services;

 • virussen of andere malware die uw systeem binnendringen via het gebruik van, toegang tot, of links naar de Services;

 • storingen, bugs, fouten of onnauwkeurigheden in de Services;

 • schade aan uw hardwareapparaat door het gebruik van de Services;

 • de content, handelingen of het nalaten te handelen van derden, inclusief objecten die worden aangeboden via de Services of de vernietiging van objecten die vermoedelijk namaak zijn;

 • een schorsing of andere actie die is ondernomen met betrekking tot uw account of een inbreuk op de bepalingen in het gedeelte Misbruik van eBay;

 • de duur van of manier waarop uw aanbiedingen worden weergegeven in de zoekresultaten zoals bepaald in het gedeelte Aanbiedingsvoorwaarden; of

 • uw behoefte om praktijken, content of gedrag te wijzigen of uw verlies van omzet of onmogelijkheid om zaken te doen, als gevolg van wijzigingen aan deze Gebruikersovereenkomst of de regels en beleid.

Voor zover wettelijk is toegestaan, ziet eBay af van alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen en is zij niet aansprakelijk voor enige financiële schade, reputatieschade of bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar sites en Services. Deze uitzondering is niet van toepassing wanneer u handelt in de hoedanigheid van consument.

Behalve in het geval dat eBay tijdig is geïnformeerd over het bestaan van illegale content zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving, en niet onmiddellijk actie hebben ondernomen om deze content te verwijderen, is zij niet aansprakelijk voor content of handelingen (of het nalaten te handelen) van gebruikers of de objecten die gebruikers aanbieden op haar sites, aangezien eBay geen traditioneel veilinghuis is.

U bent zelf verantwoordelijk voor de wettigheid van uw handelingen volgens de wetgeving die op u van toepassing is en de wettigheid van de objecten die u aanbiedt op onze sites.

Ongeacht de vorige paragrafen, als eBay aansprakelijk wordt bevonden, zal haar aansprakelijkheid jegens u of enige andere derde partij beperkt blijven tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) het bedrag van de kosten in geschil tot maximaal de totale kosten die u aan ons heeft betaald in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de juridische actie die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid, of (b) € 150.

Niets in deze Gebruikersovereenkomst beperkt haar aansprakelijkheid of sluit deze uit voor frauduleuze onjuiste voorstelling, voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit de nalatigheid van eBay of de nalatigheid van haar tussenpersonen of medewerkers of voor enige andere nalatigheid die niet bij wet kan worden beperkt of uitgesloten.

13. Compensatie

U compenseert eBay (alsook haar managers, directeuren, tussenpersonen, dochterondernemingen, partners en werknemers) volledig voor enig verlies of kosten, met inbegrip van redelijke gerechtskosten, die zij moeten betalen ten gevolge van uw schending van deze Gebruikersovereenkomst, uw onrechtmatig gebruik van de Services of uw schending van wetten of de rechten van derden.

14. Interne klachtafhandeling

Het eBay klachtafhandelingssysteem is gratis toegankelijk voor elke gebruiker. Ingediende klachten worden gelogd en er wordt een 'service request' aan gekoppeld.

De volgende problemen kunnen onder andere (doch niet uitsluitend) worden aangekaart via het klachtafhandelingssysteem:

 • de vermeende overtreding van een verplichting uit Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten, die nadeel toebrengt aan de klager;

 • technische problemen die direct verband houden met de Services en die een meer dan ondergeschikte impact hebben op de klager;

 • maatregelen of gedragingen van eBay die direct verband houden met de Services en die een meer dan ondergeschikte impact hebben op de klager.

Het klachtafhandelingssysteem voorziet in de volgende stappen:

 • zorgvuldige en tijdige beoordeling en onderzoek van de ingediende klachten en andere informatie;

 • communicatie in duidelijke en gemakkelijk te begrijpen taal;

 • indien nodig, verdere behandeling van klachten om tot een oplossing te komen die in verhouding staat tot het belang en de complexiteit van de betreffende klacht;

 • het vastleggen van communicatie, analyses en besluitvorming;

 • informatie over het vervolg dan wel de afhandeling van de klacht.

Middels het vastleggen van klachten, monitort eBay of klachten incidenteel zijn dan wel een aanwijzing vormen dat zich een structureel probleem voordoet. Vermijdbare klachten worden intern gerapporteerd. Er wordt een register bijgehouden van de belangrijkste oorzaken van klachten.

15. Bemiddeling

Indien sprake is van een geschil tussen een zakelijke gebruiker en eBay kunnen partijen, in aanvulling op hetgeen elders in deze Gebruikersovereenkomst is opgenomen, middels bemiddeling tot overeenstemming proberen te komen.

eBay is bereid noch verplicht deel te nemen aan een procedure bij een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen. eBay is bereid samen te werken met bemiddelaars om langs minnelijke weg overeenstemming te bereiken met zakelijke gebruikers. Echter dienen zakelijke gebruikers eerst te proberen problemen op te lossen met de klantenservice van eBay, voordat een dergelijke bemiddelingsprocedure wordt gestart.

Het staat eBay en de zakelijke gebruiker vrij om een gezamenlijk door hen gekozen bemiddelaar aan te wijzen. Zo zal eBay redelijke verzoeken in acht nemen om een geschil op te lossen met alternatieve, buitengerechtelijke oplossingsprocedures, zoals bemiddeling of een geschillencommissie, in overweging nemen.

Ter informatie: de Europese Commissie heeft voor Europese consumenten een onlineplatform voor geschillenbeslechting opgericht om geschillen in der minne te regelen (artikel 14 (1) van EU-verordening 524/2013). Consumenten kunnen hier een klacht indienen via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal deze Overeenkomst in elk opzicht worden onderworpen aan en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Gebruikers die beroepsmatig handelen, gaan ermee akkoord dat alle claims of geschillen die zij met eBay hebben worden beslecht door de rechtbank te Brussel (België), tenzij anders overeengekomen door de betrokken partijen.

16. Aanvullende voorwaarden

Deze Gebruikersovereenkomst, de Privacyverklaring van eBay en de beleidsregels gepubliceerd op de site (ongeacht of hiernaar via links wordt verwezen in deze Gebruikersovereenkomst) leggen de voorwaarden van eBay vast voor de toegang tot en het gebruik van de Services: deze bepalingen vormen de volledige Overeenkomst tussen u en eBay. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst of enige andere regels of beleid, kunt u de Overeenkomst beëindigen door uw eBay-account te sluiten.

17. Algemeen

Als enige bepaling van deze Gebruikersovereenkomst ongeldig, nietig of om een of andere reden niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt de bepaling in kwestie geschrapt en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

eBay kan de rechten en plichten onder deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij in overeenstemming met het onderstaande (maar zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming), op voorwaarde dat de Gebruikersovereenkomst toegewezen wordt volgens dezelfde voorwaarden of dat de voorwaarden niet minder voordelig voor u zijn.

Titels zijn enkel als referentie bedoeld en beperken de omvang of de reikwijdte van het betreffende gedeelte niet. Het nalaten van eBay om actie te ondernemen met betrekking tot een overtreding die door u of anderen is begaan, verandert niets aan het recht van eBay om te handelen met betrekking tot toekomstige of soortgelijke overtredingen. eBay garandeert niet dat zij zal optreden tegen alle schendingen van deze Gebruikersovereenkomst.

Als u een geschil hebt met een of meerdere gebruikers, stelt u eBay (en haar filialen en dochterondernemingen, alsook haar respectievelijke managers, directeuren, werknemers en tussenpersonen) vrij van alle claims, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of op enige manier gerelateerd is aan dergelijke geschillen.

eBay kan deze Gebruikersovereenkomst op elk moment wijzigen en deze wijzigingen aankondigen via e-mail, het gedeelte Berichten in Mijn eBay, of door de gewijzigde voorwaarden te publiceren op www.benl.ebay.be. Alle gewijzigde voorwaarden treden 30 dagen na hun eerste publicatie automatisch in werking. Als u de Services van eBay blijft gebruiken na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, stemt u met deze wijziging in. Indien het noodzakelijk is dat een zakelijke gebruiker technische of commerciële aanpassingen doorvoert om te kunnen voldoen aan een wijziging van de Gebruikersovereenkomst door eBay wordt, voor zover wettelijk vereist, een termijn in acht genomen waarbinnen de zakelijke gebruiker de mogelijkheid heeft de Gebruikersovereenkomst te beëindigen.

Deze Gebruikersovereenkomst mag op geen enkel andere manier worden gewijzigd dan door onderlinge overeenkomst tussen u en een gemachtigde vertegenwoordiger van eBay.

De beleidsregels op de sites kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking op het moment dat deze op de eBay-site worden gepubliceerd.

Deze Gebruikersovereenkomst veronderstelt of bewerkstelligt geen enkele relatie met een agentschap, partner, joint venture, of tussen werknemer en werkgever, of franchiser en franchisenemer.

Het VeRO-programma (Verified Rights Owner-programma) van eBay probeert ervoor te zorgen dat aangeboden objecten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het handelsmerkrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, kunt u dit rapporteren bij het VeRO-team via het VeRO-programma zodat eBay dit nader kan onderzoeken.

De Gebruikersovereenkomst, de Privacyverklaring van eBay en alle beleidsregels gepubliceerd op de site vormen de volledige overeenkomst tussen u en eBay en vervangen alle voorgaande afspraken en overeenkomsten tussen de partijen.

De volgende gedeelten blijven ook na de beëindiging van deze Gebruikersovereenkomst gehandhaafd: Kosten (die in rekening worden gebracht voor de Services), Content, Aansprakelijkheid, Compensatie, Juridische geschillen en de overdracht bepaald in het gedeelte Algemeen. Wettelijke kennisgevingen worden per aangetekende brief betekend aan aan eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Germany (ref: eBay.be). Kennisgevingen worden verstuurd naar het e-mailadres dat u bij eBay heeft opgegeven tijdens de registratieprocedure. Een kennisgeving zal geacht worden te zijn gegeven 24 uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij de afzender op de hoogte wordt gebracht dat het e-mailadres ongeldig is. eBay kan u eveneens kennisgevingen per aangetekende brief bezorgen op het adres dat tijdens de registratie is verstrekt. Kennisgevingen die per aangetekende brief naar een partij worden verzonden, worden beschouwd als te zijn ontvangen door die partij drie dagen na de postdatum.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons