Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Gebruikersovereenkomst

 

Uw Gebruikersovereenkomst

Deze Gebruikersovereenkomst is van toepassing vanaf het moment van aanvaarding door gebruikers die zich registreren voor een eBay-account. Voor gebruikers die zich vóór 1 april 2018 hebben geregistreerd, geldt deze Gebruikersovereenkomst vanaf 1 mei 2018.

U vindt de oude Gebruikersovereenkomsten hier.

Als u een consument bent, kan geen enkele bepaling van deze Gebruikersovereenkomst op enige manier de aansprakelijkheid van eBay jegens u uitsluiten of beperken.De aansprakelijkheid van eBay kan enkel worden beperkt of uitgesloten in gevallen waarin dit wordt bepaald door de wetgeving, namelijk in geval van overmacht, onweerlegbare feiten, fouten van derden of uw eigen schuld.

Inleiding

Welkom bij eBay. Deze Gebruikersovereenkomst, de Privacyverklaring van eBay, alle regels en beleid op de sites van eBay leggen de voorwaarden vast voor de toegang tot en het gebruik van de sites, diensten, applicaties en tools (samen 'Services' genoemd). Alle beleidsregels en de Privacyverklaring zijn opgenomen in deze Gebruikersovereenkomst. U stemt ermee in al het bovenstaande na te leven wanneer u toegang krijgt tot de Services of de Services van eBay gebruikt.

 

Tot 30 april is de contractpartij voor gebruikers die in de Europese Unie gevestigd zijn eBay Europe S.à.rl, 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg (registratie bij RCS Luxemburg B 120781, btw-nummer LU 21416127, ondernemingsnummer 114463). Vanaf 1 mei gaan gebruikers die in de Europese Unie gevestigd zijn een overeenkomst aan met eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Duitsland (btw-nummer DE 200081785).

Als u in de Verenigde Staten woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u een overeenkomst met eBay Inc., 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA.

Als u in Canada woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u een overeenkomst met eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Canada.

Als u in het Verenigd Koninkrijk woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u een overeenkomst met eBay (UK) Limited, 1 More London Place, London, SE1 2AF, Verenigd Koninkrijk.

Als u in India woont, gaat u een contract aan met eBay Singapore Services Pte Ltd, 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore, 049315.

Als u elders woont, gaat u een contract aan met eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastraße 15-17, 3005 Bern, Switzerland. Indien u vragen heeft, kunt u altijd onze Hulppagina’s raadplegen.

Voorwerp

eBay is een internationale handelsplaats waar gebruikers vrijwel alles kunnen aanbieden, kopen en verkopen. Gebruikers kunnen hiervoor verschillende verkoopvormen gebruiken, zoals winkels, aanbiedingen met vaste prijs ('Nu kopen') of aanbiedingen in veilingvorm ('Veiling').

eBay is niet in het bezit van de objecten die worden aangeboden of verkocht via de site en is niet betrokken bij de daadwerkelijke transactie tussen kopers en verkopers. De verkoopovereenkomst bestaat rechtstreeks en uitsluitend tussen de verkoper en de koper. eBay is geen traditioneel veilinghuis.

eBay is niet betrokken bij de feitelijke transactie tussen verkopers en kopers en staat dan ook niet in voor de eigendomsoverdracht tussen verkoper en koper. De verkoopovereenkomst wordt rechtstreeks afgesloten en ondertekend door de koper en de verkoper. eBay heeft daarom geen controle over, en kan geen garantie geven voor, het bestaan, de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de aangeboden objecten; de correctheid of echtheid van inhoud, aanbiedingen of feedback van gebruikers; de mogelijkheid van verkopers om objecten te verkopen; de mogelijkheid van kopers om objecten te betalen; of een koper of verkoper een transactie daadwerkelijk zal voltooien of een object zal retourneren. Alle informatie over de kosten en de levering, of enig ander advies dat door eBay wordt gegeven via haar sites, diensten, applicaties of tools, is louter ter informatie. Bovendien kan eBay niet garanderen dat een verkoper of koper de transactie zal uitvoeren of voltooien. De verkoper beslist zelf met welke bieder hij of zij de verkooptransactie wil voltooien. Zodra de verkoper de bieder echter op de hoogte brengt dat hij of zij zijn of haar voorstel aanvaardt, zijn de bepalingen van de Belgische wetgeving van toepassing op de verkooptransatie.

Verkopers moeten een geldige betalingsmethode hebben geregistreerd op eBay. U geeft eBay toestemming automatisch bedragen af te schrijven voor toekomstige kosten in verband met de Services die door eBay worden aangeboden. Dit gebeurt via uw gekozen betalingsmethode en in overeenstemming met deze Gebruikersovereenkomst en de toepasselijke factureringsovereenkomst(en) waarmee u akkoord gaat wanneer u uw betalingsmethode instelt of wijzigt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, bedragen die verschuldigd zijn voor eBay-kosten, vergoedingen en verzendlabels. eBay brengt u op de hoogte van deze kosten. Als bedragen die u aan eBay verschuldigd bent om een of andere reden niet kunnen worden overgemaakt via de geregistreerde betalingsmethode, dan blijft u verplicht alle onbetaalde bedragen aan eBay te betalen en behoudt eBay zich het recht voor deze betalingen via andere middelen te vorderen, inclusief de vergoeding van extra kosten die hierbij worden gemaakt. U kunt uw betalingsmethode op elk moment wijzigen in Mijn eBay.

Gebruik van eBay

U gaat ermee akkoord om de Services te gebruiken in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst. Als u toegang krijgt tot de Services van eBay of deze gebruikt, is het niet toegestaan:

 • ongepaste content of objecten in rubrieken of onderdelen van de sites te plaatsen, aan te bieden of te uploaden;

 • de wetgeving, rechten van derden of onze systemen of beleid te overtreden of te omzeilen;

 • gebruik te maken van onze Services als u geen wettelijk bindende contracten mag aangaan (bijvoorbeeld als u jonger bent dan 18 jaar) of als u tijdelijk of voor onbepaalde duur bent geschorst voor de toegang tot of het gebruik van de Services;

 • na te laten te betalen voor objecten die u hebt gekocht, tenzij de verkoper wezenlijke wijzigingen heeft aangebracht in de objectbeschrijving nadat u een bod hebt uitgebracht, er een duidelijke schrijffout werd gemaakt, of u de verkoper niet kunt contacteren (raadpleeg hiervoor ons beleid voor onbetaalde objecten);

 • na te laten objecten die door u zijn verkocht te leveren, tenzij de koper zich niet houdt aan de voorwaarden die zijn beschreven in uw aanbieding, of u de koper niet kunt bereiken;

 • de prijs van een object te manipuleren of de aanbiedingen van andere gebruikers te belemmeren of te verstoren;

 • valse, onjuiste, misleidende, lasterlijke of smadelijke content op eBay te plaatsen;

 • acties te ondernemen die het feedback- of beoordelingssysteem van eBay kunnen ondermijnen (raadpleeg hiervoor ons feedbackbeleid);

 • uw eBay-account (inclusief feedback) en gebruikersnaam zonder onze toestemming over te dragen aan een andere partij;

 • via eBay spam, ongewenste communicatie, kettingbrieven of piramidespelen te verspreiden of te plaatsen;

 • de contactgegevens van andere gebruikers te gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met een specifieke eBay-transactie (inclusief deze informatie gebruiken om marketingmateriaal rechtstreeks te verzenden naar eBay-gebruikers tenzij de gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven);

 • virussen of andere technologieën te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan eBay of aan de belangen of eigendom van eBay-gebruikers;

 • gebruik te maken van robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde methodes om, voor welk doel dan ook, toegang te krijgen tot de Services;

 • de robot exclusion protocols te omzeilen, de werking van de Services te verstoren of de systemen of infrastructuur op onredelijke wijze of niet naar verhouding te belasten;

 • toepassingen of tools van eBay te exporteren of opnieuw te exporteren in overeenstemming met de exportcontrolewetten en de regels en beperkingen die van toepassing zijn;

 • inhoud van de Services of auteursrechten, ontwerpen en handelsmerken van eBay te kopiëren, wijzigen of verspreiden;

 • inhoud van onze Services te kopiëren, reproduceren, reverse-engineeren, wijzigen, verwerken, verspreiden of openbaar maken (behalve ter informatie voor uzelf) zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eBay en de aangewezen derde partij, naargelang van wat toepasselijk is;

 • eBay-applicaties of gegevens of software verbonden aan dergelijke toepassingen te commercialiseren; of

 • informatie over gebruikers te verkrijgen of te verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.

Als u zich bij eBay registreert als zakelijke gebruiker, verklaart u dat u gemachtigd bent om namens die entiteit deze wettelijk bindende overeenkomst aan te gaan. Als u als zaak of bedrijf actief bent op eBay, moet u voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake e-commerce op de website waarop u uw objecten aanbiedt en verkoopt.

U gaat ermee akkoord dat eBay Services begint te leveren zodra u deze Gebruikersovereenkomst aanvaardt. U kunt deze Gebruikersovereenkomst annuleren volgens de Europese Richtlijn betreffende consumentenrechten (2011/83/EG). We kunnen de kosten van alle Services die eBay heeft geleverd tot het tijdstip van een dergelijke annulering recupereren.

Om veiligheidsredenen kan eBay accounts sluiten die niet zijn bevestigd of die gedurende meer dan zes maanden inactief zijn of de Services wijzigen of stopzetten.

Overtredingen van de Gebruikersovereenkomst

Als eBay constateert dat een gebruiker wettelijke bepalingen, rechten van derden (waaronder intellectuele-eigendomsrechten zoals handelsmerken en auteursrechten), deze Gebruikersovereenkomst en/of het eBay-beleid overtreedt, dan kan eBay, nadat het tevergeefs een ingebrekestelling naar de gebruiker heeft gestuurd met de vraag om deze Gebruikersovereenkomst na te leven, één of meer van de volgende maatregelen nemen:

 • de publicatie van de gehoste content vertragen;

 • de geplaatste aanbiedingen die niet voldoen aan de bovenvermelde bepalingen verwijderen van sites of uit diensten, applicaties of tools;

 • gepliceerde content die een inbreuk vormt op de bovenvermelde bepalingen verwijderen;

 • de toegang tot en/of het gebruik van de eBay-Services beperken of schorsen (bijvoorbeeld het aantal objecten dat u kunt aanbieden op onze sites beperken, uw biedingen annuleren, uw aanbiedingen verwijderen, de zichtbaarheid van uw aanbiedingen op de site beperken);

 • de status of het prestatieniveau van verkopers (bijvoorbeeld 'Betrouwbare verkoper' of 'Topverkoper') beperken of verwijderen;

 • kortingen waarop u recht hebt, opschorten;

 • gebruikers definitief de toegang ontzeggen tot hun gebruikersaccount en de Services.

Verkopers moeten voldoen aan de minimale prestatienormen van eBay. eBay kan de gebruikersaccounts en aanbiedingen van verkopers die niet voldoen aan deze prestatienormen schorsen, beperken of in rang verlagen.

Kosten

Een gebruikersaccount openen en het bieden op aangeboden objecten is gratis. eBay brengt kosten in rekening voor het gebruik van andere services, zoals het te koop aanbieden van objecten. Wanneer u een object aanbiedt of een service gebruikt waarvoor kosten worden aangerekend, heeft u de mogelijkheid om deze kosten te controleren en te aanvaarden op basis van het kostenbeleid. eBay kan de kosten wijzigen door de wijzigingen 14 dagen op voorhand bekend te maken op de eBay-site of via 'Mijn berichten'. U kunt uw account sluiten zonder extra kosten binnen de 14 dagen na een dergelijke kennisgeving.

Tenzij anders vermeld, worden alle kosten aangegeven in euro (EUR/€). U bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling, via een geldige betalingsmethode, van alle kosten en toepasselijke belastingen die betrekking hebben op het gebruik van de sites en Services. Als uw betaling mislukt of achterstallig is, kan eBay het verschuldigde bedrag vorderen door gebruik te maken van alternatieve inningsmethoden, zoals het debiteren van een andere betalingsmethode die u bij eBay hebt geregistreerd, of het inschakelen van een incassobureau of juristen. Er kan rente worden aangerekend aan een wettelijk tarief. U stemt ermee in dat eBay u via e-mail facturen in elektronisch formaat kan sturen. We kunnen uw toegang tot of gebruik van de Services schorsen of beperken totdat u het verschuldigde bedrag volledig hebt betaald.

Aanbiedingsvoorwaarden

Wanneer u een object aanbiedt, stemt u ermee in om de aanbiedingsregels en het beleid voor verkooppraktijken na te leven en gaat u akkoord met het volgende:

 • u bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, wettigheid en inhoud van de aanbieding en het aangeboden object en u stemt ermee in om het object aan te bieden in overeenstemming met het beleid voor verboden en beperkte objecten;

 • het kan 24 uur duren voordat uw aanbieding op de site wordt weergeven in de zoekresultaten voor trefwoord en rubriek. eBay kan de precieze duur van aanbiedingen niet garanderen;

 • content die een inbreuk vormt op het beleid kan door eBay worden verwijderd, gewijzigd of verborgen;

 • eBay kan gegevens in de productcatalogus herzien om informatie aan te vullen, te verwijderen of te corrigeren; als uw aanbieding gebruikmaakt van catalogusgegevens die zijn herzien, kan uw aanbieding hierdoor worden gewijzigd.

 • de positie van uw aanbieding in de zoekresultaten is afhankelijk van verschillende factoren zoals verkoopvorm, titel, biedactiviteiten, eindtijd, trefwoorden, prijs en verzendkosten, feedback, het naleven van het eBay-beleid en gedetailleerde verkopersbeoordelingen. Meer informatie over het opzoeken van een object dat u te koop hebt aangeboden;

 • het beleid voor dubbele aanbiedingen van eBay kan ook een impact hebben op de weergave en positie van uw aanbieding in de zoekresultaten;

 • metatags en URL-links die deel uitmaken van een aanbieding worden verwijderd of aangepast zodat deze geen invloed hebben op de resultaten van zoekmachines van derden;

 • wanneer u een aanbieding maakt, kan eBay u optionele aanbevelingen tonen. Deze aanbevelingen zijn mogelijk gebaseerd op de gecombineerde verkoop en prestaties van vergelijkbare actieve aanbiedingen en objecten die op eBay zijn verkocht. De resultaten kunnen verschillen voor individuele aanbiedingen. Om verkopers nuttige aanbevelingen te kunnen geven, gaat u ermee akkoord dat eBay de verkoop- en prestatiegeschiedenis van uw aanbiedingen aan andere verkopers toont;

 • sommige optionele extra aanbiedingsopties worden alleen weergegeven bij bepaalde Services.

Om een klantvriendelijke gebruikerservaring te kunnen bieden, wordt een aanbieding mogelijk niet weergegeven op sommige pagina's met zoekresultaten en aanbiedingen, ongeacht de sorteervolgorde of filters die zijn ingesteld door de koper.

Aankoopvoorwaarden

Wanneer u een object koopt, stemt u ermee in om de regels voor kopers na te leven en gaat u akkoord met het volgende:

 • u bent verantwoordelijk voor het lezen van de volledige aanbieding voordat u een bod uitbrengt of een aankoop bevestigt.

 • u gaat een wettelijk bindende overeenkomst aan om een object te kopen van een verkoper wanneer u de aankoop bevestigt of als u het winnende bod hebt uitgebracht (of als uw bod op een andere manier is aanvaard);

Internationaal kopen, verkopen en vertalingen

Verkopers en kopers zijn verantwoordelijkheid voor het naleven van alle wetten en regels die van toepassing zijn op de internationale verkoop, aankoop en verzending van objecten.

Uw objecten kunnen op één of meer internationale eBay-sites worden aangeboden. Als u internationale verzending selecteert, geeft u eBay toestemming om uw aanbiedingen weer te geven op andere eBay-sites dan op de site van de oorspronkelijke aanbieding. U accepteert hiermee ook dat uw aanbiedingen mogelijk niet op sommige of al deze sites worden weergegeven. Als u niet wilt dat uw aanbiedingen op buitenlandse eBay-sites worden weergegeven, moet u internationale verzendlocaties uitsluiten in uw aanbiedingen.U gaat ermee akkoord dat eBay niet alle aanbiedingen van internationale verkopers kan weergeven, ongeacht de sorteervolgorde of filters die zijn ingesteld door de koper. Wanneer u uw objecten internationaal aanbiedt en verkoopt, gaat u ermee akkoord om het beleid van de individuele eBay-sites en de internationale verkoopovereenkomst na te leven.

U geeft eBay toestemming om automatische tools te gebruiken om uw content en communicatie met andere leden geheel of gedeeltelijk te vertalen in lokale talen als er dergelijke vertaaltools beschikbaar zijn. eBay kan u op aanvraag ook tools ter beschikking stellen waarmee u content kunt vertalen maar eBay kan de nauwkeurigheid of de beschikbaarheid van vertalingen niet garanderen.

Content

 

Wanneer u ons van content voorziet of ervoor zorgt dat content wordt gepubliceerd via onze Services, inclusief content die ons in staat stelt onze Services aan te bieden, verleent u ons, vanaf het moment dat u ons de content verstrekt, een niet-exclusief, wereldwijd, voor de duur van elk auteursrecht of enige andere rechten op dergelijke content (inclusief de eventuele verlenging van deze duur), royaltyvrij, sublicentieerbaar recht om de content te gebruiken en geeft u ons de toestemming om de auteurs-, handelsmerk-, publiciteits-, database- of andere intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de content of andere elementen die deel uitmaken van de content (zoals en zonder beperking tekst, afbeeldingen, foto's, logo's, handelsmerken, ontwerpen, titels, gegevens) uit te oefenen, inclusief het volledig of gedeeltelijk gebruik in elke taal en in elke database, en inclusief het maken of gebruiken van afgeleide content (de "content").

De aan ons verleende rechten omvatten het recht de content geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te communiceren, uit te zenden, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, in sublicentie te geven, op te nemen en te gebruiken in een database, in elk proces, in elke vorm en via alle media (digitaal of andere) die momenteel bekend zijn of die in de toekomst worden ontwikkeld en dit voor alle sites en services van de eBay-groep.

We kunnen derden (inclusief eBay-gebruikers) de rechten die u aan eBay hebt verleend geheel of gedeeltelijk laten benutten.

U garandeert dat de content voldoet aan de toepasselijke wetgeving, dat u de eigenaar bent van de intellectuele-eigendomsrechten op de content, dat deze geen inbreuk vormt op de rechten van derden, en dat deze niet onderhevig is aan juridische acties voor inbreuken of enige andere vorderingen. U stelt eBay schadeloos voor alle financiële gevolgen van rechtshandelingen, acties, vorderingen of procedures door personen die aanspraak maken op intellectuele-eigendomsrechten op de content, claims wegens parasitaire mededinging en/of oneerlijke concurrentie en/of claims voor laster of smaad.

We bieden productgegevens (inclusief afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties) van derden (inclusief eBay-gebruikers) aan. U mag die content uitsluitend in uw eBay-aanbiedingen gebruiken. eBay kan deze toestemming geheel naar eigen inzicht en op elk moment wijzigen of intrekken.

We proberen betrouwbare informatie aan te bieden, maar kunnen niet garanderen dat de content die via de Services wordt verstrekt altijd beschikbaar, nauwkeurig, volledig en up-to-date zal zijn. U gaat ermee akkoord dat eBay niet verantwoordelijk is voor het controleren of garanderen van de aanbiedingen of content die door derden via de Services worden aangeboden en dat u ons of onze dataproviders niet aansprakelijk zult stellen voor onjuistheden. Als verkoper stemt u ermee in om ervoor te zorgen dat alle content die bij uw aanbiedingen hoort juist en nauwkeurig is. De productgegevens omvatten materialen die beschermd zijn door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten. U stemt ermee in om geen informatie of aanduidingen met betrekking tot copyright, eigendomsrechten of identificatie uit de productgegevens te verwijderen en geen afgeleide werken te maken op basis van deze gegevens (anders dan door de gegevens op te nemen in uw aanbiedingen).

Toegang tot fondsen beperken                                               

Als bescherming tegen het risico van aansprakelijkheid, kan eBay in voorkomende gevallen aanbevelen dat PayPal de toegang tot geld op de PayPal-rekening van een verkoper beperkt op basis van verschillende factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoopgeschiedenis, de verkoperprestaties, teruggaven, het risico van de rubriek, de transactiewaarde of het openen van een geschil. Dit kan ertoe leiden dat PayPal de toegang tot geld in uw PayPal-rekening beperkt, in overeenstemming met de regels en het beleid van PayPal.

Aansprakelijkheid

eBay probeert ervoor te zorgen dat haar sites en services veilig en naar behoren werken, maar kan de ononderbroken toegang tot en beschikbaarheid van de Services niet garanderen. Het bijwerken van biedingen en andere berichtfuncties in de Services gebeurt mogelijk niet in real-time. Dergelijke functies kunnen vertragingen oplopen waaover eBay geen controle over heeft.

eBay (inclusief haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en medewerkers) is op geen enkele contractuele of buitencontractuele wijze (inclusief nalatigheid of onrechtmatige daad) aansprakelijk voor bedrijfsschade, zoals het verlies van gegevens, winst, inkomsten, handel, opportuniteiten, welwillendheid, reputatie of onderbrekingen of voor verliezen die niet redelijkerwijze te voorzien zijn door hen en die direct of indirect voortvloeien uit:

 • uw gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de Services;

 • prijs-, verzend- of ander advies dat wordt gegeven door eBay;

 • vertragingen of storingen in de Services;

 • virussen of andere malware die uw systeem binnendringen via het gebruik van, toegang tot, of links naar de Services;

 • storingen, bugs, fouten of onnauwkeurigheden in de Services;

 • schade aan uw hardwareapparaat door het gebruik van de Services;

 • de content, handelingen of het nalaten te handelen van derden, inclusief objecten die worden aangeboden via de Services of de vernietiging van objecten die vermoedelijk namaak zijn;

 • een schorsing of andere actie die is ondernomen met betrekking tot uw account of een inbreuk op de bepalingen in het gedeelte Misbruik van eBay;

 • de duur van of manier waarop uw aanbiedingen worden weergegeven in de zoekresultaten zoals bepaald in het gedeelte Aanbiedingsvoorwaarden; of

 • uw behoefte om praktijken, content of gedrag te wijzigen of uw verlies van omzet of onmogelijkheid om zaken te doen, als gevolg van wijzigingen aan deze Gebruikersovereenkomst of de regels en beleid.

Voor zover wettelijk is toegestaan, ziet eBay af van alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen en is zij niet aansprakelijk voor enige financiële schade, reputatieschade of bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar sites en Services. Deze uitzondering is niet van toepassing wanneer u handelt in de hoedanigheid van consument.

Behalve in het geval dat eBay tijdig is geïnformeerd over het bestaan van illegale content zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving, en niet onmiddellijk actie hebben ondernomen om deze content te verwijderen, is zij niet aansprakelijk voor content of handelingen (of het nalaten te handelen) van gebruikers of de objecten die gebruikers aanbieden op haar sites, aangezien eBay geen traditioneel veilinghuis is.

U bent zelf verantwoordelijk voor de wettigheid van uw handelingen volgens de wetgeving die op u van toepassing is en de wettigheid van de objecten die u aanbiedt op onze sites.

Ongeacht de vorige paragrafen, als eBay aansprakelijk wordt bevonden, zal haar aansprakelijkheid jegens u of enige andere derde partij beperkt blijven tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) het bedrag van de kosten in geschil tot maximaal de totale kosten die u aan ons heeft betaald in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de juridische actie die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid, of (b) € 150.

Niets in deze Gebruikersovereenkomst beperkt haar aansprakelijkheid of sluit deze uit voor frauduleuze onjuiste voorstelling, voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit de nalatigheid van eBay of de nalatigheid van haar tussenpersonen of medewerkers of voor enige andere nalatigheid die niet bij wet kan worden beperkt of uitgesloten.

Compensatie

U compenseert eBay (alsook haar managers, directeuren, tussenpersonen, dochterondernemingen, partners en werknemers) volledig voor enig verlies of kosten, met inbegrip van redelijke gerechtskosten, die zij moeten betalen ten gevolge van uw schending van deze Gebruikersovereenkomst, uw onrechtmatig gebruik van de Services of uw schending van wetten of de rechten van derden.

Oplossen van geschillen

Indien er een geschil ontstaat tussen u en eBay, raadt eBay u aan om eerst rechtstreeks contact met haar op te nemen om tot een oplossing te komen. U dit doen via de hulppagina van de klantenservice. eBay zal redelijke aanvragen om een geschil op te lossen met alternatieve, buitengerechtelijke oplossingsprocedures, zoals bemiddeling of een geschillencommissie, in overweging nemen. Ter informatie: de Europese Commissie heeft voor Europese consumenten een onlineplatform voor geschillenbeslechting opgericht om geschillen in der minne te regelen (artikel 14 (1) van EU-verordening 524/2013). Consumenten kunnen hier een klacht indienen via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal deze Overeenkomst in elk opzicht worden onderworpen aan en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Gebruikers die beroepsmatig handelen, gaan ermee akkoord dat alle claims of geschillen die zij met eBay hebben worden beslecht door de rechtbank te Brussel (België), tenzij anders overeengekomen door de betrokken partijen.

Aanvullende voorwaarden

Deze Gebruikersovereenkomst, de Privacyverklaring van eBay en de beleidsregels gepubliceerd op de site (ongeacht of hiernaar via links wordt verwezen in deze Gebruikersovereenkomst) leggen de voorwaarden van eBay vast voor de toegang tot en het gebruik van de Services: deze bepalingen vormen de volledige Overeenkomst tussen u en eBay. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst of enige andere regels of beleid, kunt u de Overeenkomst beëindigen door uw eBay-account te sluiten.

Algemeen

Als enige bepaling van deze Gebruikersovereenkomst ongeldig, nietig of om een of andere reden niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt de bepaling in kwestie geschrapt en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

eBay kan de rechten en plichten onder deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij in overeenstemming met het onderstaande (maar zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming), op voorwaarde dat de Gebruikersovereenkomst toegewezen wordt volgens dezelfde voorwaarden of dat de voorwaarden niet minder voordelig voor u zijn.

Titels zijn enkel als referentie bedoeld en beperken de omvang of de reikwijdte van het betreffende gedeelte niet. Het nalaten van eBay om actie te ondernemen met betrekking tot een overtreding die door u of anderen is begaan, verandert niets aan het recht van eBay om te handelen met betrekking tot toekomstige of soortgelijke overtredingen. eBay garandeert niet dat zij zal optreden tegen alle schendingen van deze Gebruikersovereenkomst.

Als u een geschil hebt met een of meerdere gebruikers, stelt u eBay (en haar filialen en dochterondernemingen, alsook haar respectievelijke managers, directeuren, werknemers en tussenpersonen) vrij van alle claims, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of op enige manier gerelateerd is aan dergelijke geschillen.

eBay kan deze Gebruikersovereenkomst op elk moment wijzigen en deze wijzigingen aankondigen via e-mail, het gedeelte Berichten in Mijn eBay, of door de gewijzigde voorwaarden te publiceren op www.benl.ebay.be. Alle gewijzigde voorwaarden treden 30 dagen na hun eerste publicatie automatisch in werking. Als u de Services van eBay blijft gebruiken na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, stemt u met deze wijziginge in.

Deze Gebruikersovereenkomst mag op geen enkel andere manier worden gewijzigd dan door onderlinge overeenkomst tussen u en een gemachtigde vertegenwoordiger van eBay.

De beleidsregels op de sites kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking op het moment dat deze op de eBay-site worden gepubliceerd.

Deze Gebruikersovereenkomst veronderstelt of bewerkstelligt geen enkele relatie met een agentschap, partner, joint venture, of tussen werknemer en werkgever, of franchiser en franchisenemer.

Het VeRO-programma (Verified Rights Owner-programma) van eBay probeert ervoor te zorgen dat aangeboden objecten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het handelsmerkrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, kunt u dit rapporteren bij het VeRO-team via het VeRO-programma zodat eBay dit nader kan onderzoeken.

De Gebruikersovereenkomst, de Privacyverklaring van eBay en alle beleidsregels gepubliceerd op de site vormen de volledige overeenkomst tussen u en eBay en vervangen alle voorgaande afspraken en overeenkomsten tussen de partijen.

De volgende gedeelten blijven ook na de beëindiging van deze Gebruikersovereenkomst gehandhaafd: Kosten (die in rekening worden gebracht voor de Services), Content, Aansprakelijkheid, Compensatie, Juridische geschillen en de overdracht bepaald in het gedeelte Algemeen. Wettelijke kennisgevingen worden per aangetekende brief betekend aan aan eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Germany (ref: eBay.be). Kennisgevingen worden verstuurd naar het e-mailadres dat u bij eBay heeft opgegeven tijdens de registratieprocedure. Een kennisgeving zal geacht worden te zijn gegeven 24 uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij de afzender op de hoogte wordt gebracht dat het e-mailadres ongeldig is. eBay kan u eveneens kennisgevingen per aangetekende brief bezorgen op het adres dat tijdens de registratie is verstrekt. Kennisgevingen die per aangetekende brief naar een partij worden verzonden, worden beschouwd als te zijn ontvangen door die partij drie dagen na de postdatum.

 

 

 

Uw Gebruikersovereenkomst

 

Deze Gebruikersovereenkomst treedt in werking wanneer gebruikers de overeenkomst aanvaarden door een eBay-account te registreren. Voor gebruikers die zich hebben geregistreerd vóór 10 juli 2017, zal de Gebruikersovereenkomst van toepassing zijn vanaf 10 augustus 2017. U vindt de oude Gebruikersovereenkomsten hier.

 

Als u een consument bent, kan geen enkele bepaling van deze Gebruikersovereenkomst op enige manier de aansprakelijkheid van eBay jegens u uitsluiten of beperken.De aansprakelijkheid van eBay kan enkel worden beperkt of uitgesloten in gevallen waarin dit wordt bepaald door de wetgeving, namelijk in geval van overmacht, onweerlegbare feiten, fouten van derden of uw eigen schuld.

 

Inleiding

Welkom bij eBay. Deze Gebruikersovereenkomst, de Privacyverklaring van eBay, alle regels en beleid op de sites van eBay leggen de voorwaarden vast voor de toegang tot en het gebruik van de sites, diensten, applicaties en tools (samen 'Services' genoemd). Alle beleidsregels en de Privacyverklaring zijn opgenomen in deze Gebruikersovereenkomst. U stemt ermee in al het bovenstaande na te leven wanneer u toegang krijgt tot de Services of de Services van eBay gebruikt.

 

Als u in de Europese Unie woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u een overeenkomst met eBay Europe S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, R.C. B 120781, ondernemingsnummer 114463. Als u in de Verenigde Staten woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u een overeenkomst met eBay Inc., 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA. Als u in Canada woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u vanaf 1 juli 2017 een overeenkomst met eBay Canada Limited, 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Canada. Als u in het Verenigd Koninkrijk woont of de hoofdzetel van uw bedrijf er is gevestigd, heeft u vanaf 1 augustus 2017 een overeenkomst met eBay (UK) Limited, 5 New Street Square, London, EC4A 3TW, Verenigd Koninkrijk. Als u in India woont of de hoofdzetel van uw bedrijf is er gevestigd, heeft u tot 1 augustus 2017 een overeenkomst met eBay India Private Limited, 14th Floor, North Block, R-Tech Park, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400063, Maharashtra. Vanaf 1 augustus 2017 heeft u als u in India woont of de hoofdzetel van uw bedrijf is er gevestigd een overeenkomst met eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, CH-3005 Bern, Zwitserland. Als u in een ander land woont of de hoofdzetel van uw bedrijf in een ander land is gevestigd, heeft u een overeenkomst met eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, CH-3005 Bern (Zwitserland). Indien u vragen heeft, kunt u altijd onze Hulppagina’s raadplegen.

Voorwerp

eBay is een internationale handelsplaats waar gebruikers vrijwel alles kunnen aanbieden, kopen en verkopen. Gebruikers kunnen hiervoor verschillende verkoopvormen gebruiken, zoals winkels, aanbiedingen met vaste prijs ('Nu kopen') of aanbiedingen in veilingvorm ('Veiling').

eBay is niet in het bezit van de objecten die worden aangeboden of verkocht via de site en is niet betrokken bij de daadwerkelijke transactie tussen kopers en verkopers. De verkoopovereenkomst bestaat rechtstreeks en uitsluitend tussen de verkoper en de koper. eBay is geen traditioneel veilinghuis.

eBay is niet betrokken bij de feitelijke transactie tussen verkopers en kopers en staat dan ook niet in voor de eigendomsoverdracht tussen verkoper en koper. De verkoopovereenkomst wordt rechtstreeks afgesloten en ondertekend door de koper en de verkoper. eBay heeft daarom geen controle over, en kan geen garantie geven voor, het bestaan, de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de aangeboden objecten; de correctheid of echtheid van inhoud, aanbiedingen of feedback van gebruikers; de mogelijkheid van verkopers om objecten te verkopen; de mogelijkheid van kopers om objecten te betalen; of een koper of verkoper een transactie daadwerkelijk zal voltooien of een object zal retourneren. Alle informatie over de kosten en de levering, of enig ander advies dat door eBay wordt gegeven via haar sites, diensten, applicaties of tools, is louter ter informatie. Bovendien kan eBay niet garanderen dat een verkoper of koper de transactie zal uitvoeren of voltooien. De verkoper beslist zelf met welke bieder hij of zij de verkooptransactie wil voltooien. Zodra de verkoper de bieder echter op de hoogte brengt dat hij of zij zijn of haar voorstel aanvaardt, zijn de bepalingen van de Belgische wetgeving van toepassing op de verkooptransatie.

Gebruik van eBay

U gaat ermee akkoord om de Services te gebruiken in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst. Als u toegang krijgt tot de Services van eBay of deze gebruikt, is het niet toegestaan:

 • ongepaste content of objecten in rubrieken of onderdelen van de sites te plaatsen, aan te bieden of te uploaden;

 • de wetgeving, rechten van derden of onze systemen of beleid te overtreden of te omzeilen;

 • gebruik te maken van onze Services als u geen wettelijk bindende contracten mag aangaan (bijvoorbeeld als u jonger bent dan 18 jaar) of als u tijdelijk of voor onbepaalde duur bent geschorst voor de toegang tot of het gebruik van de Services;

 • na te laten te betalen voor objecten die u hebt gekocht, tenzij de verkoper wezenlijke wijzigingen heeft aangebracht in de objectbeschrijving nadat u een bod hebt uitgebracht, er een duidelijke schrijffout werd gemaakt, of u de verkoper niet kunt contacteren (raadpleeg hiervoor ons beleid voor onbetaalde objecten);

 • na te laten objecten die door u zijn verkocht te leveren, tenzij de koper zich niet houdt aan de voorwaarden die zijn beschreven in uw aanbieding, of u de koper niet kunt bereiken;

 • de prijs van een object te manipuleren of de aanbiedingen van andere gebruikers te belemmeren of te verstoren;

 • valse, onjuiste, misleidende, lasterlijke of smadelijke content op eBay te plaatsen;

 • acties te ondernemen die het feedback- of beoordelingssysteem van eBay kunnen ondermijnen (raadpleeg hiervoor ons feedbackbeleid);

 • uw eBay-account (inclusief feedback) en gebruikersnaam zonder onze toestemming over te dragen aan een andere partij;

 • via eBay spam, ongewenste communicatie, kettingbrieven of piramidespelen te verspreiden of te plaatsen;

 • de contactgegevens van andere gebruikers te gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met een specifieke eBay-transactie (inclusief deze informatie gebruiken om marketingmateriaal rechtstreeks te verzenden naar eBay-gebruikers tenzij de gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven);

 • virussen of andere technologieën te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan eBay of aan de belangen of eigendom van eBay-gebruikers;

 • gebruik te maken van robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde methodes om, voor welk doel dan ook, toegang te krijgen tot de Services;

 • de robot exclusion protocols te omzeilen, de werking van de Services te verstoren of de systemen of infrastructuur op onredelijke wijze of niet naar verhouding te belasten;

 • toepassingen of tools van eBay te exporteren of opnieuw te exporteren in overeenstemming met de exportcontrolewetten en de regels en beperkingen die van toepassing zijn;

 • inhoud van de Services of auteursrechten, ontwerpen en handelsmerken van eBay te kopiëren, wijzigen of verspreiden;

 • inhoud van onze Services te kopiëren, reproduceren, reverse-engineeren, wijzigen, verwerken, verspreiden of openbaar maken (behalve ter informatie voor uzelf) zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eBay en de aangewezen derde partij, naargelang van wat toepasselijk is;

 • eBay-applicaties of gegevens of software verbonden aan dergelijke toepassingen te commercialiseren; of

 • informatie over gebruikers te verkrijgen of te verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.

Als u zich bij eBay registreert als zakelijke gebruiker, verklaart u dat u gemachtigd bent om namens die entiteit deze wettelijk bindende overeenkomst aan te gaan. Als u als zaak of bedrijf actief bent op eBay, moet u voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake e-commerce op de website waarop u uw objecten aanbiedt en verkoopt.

U gaat ermee akkoord dat eBay Services begint te leveren zodra u deze Gebruikersovereenkomst aanvaardt. U kunt deze Gebruikersovereenkomst annuleren volgens de Europese Richtlijn betreffende consumentenrechten (2011/83/EG). We kunnen de kosten van alle Services die eBay heeft geleverd tot het tijdstip van een dergelijke annulering recupereren.

Om veiligheidsredenen kan eBay accounts sluiten die niet zijn bevestigd of die gedurende meer dan zes maanden inactief zijn of de Services wijzigen of stopzetten.

Overtredingen van de Gebruikersovereenkomst

Als eBay constateert dat een gebruiker wettelijke bepalingen, rechten van derden (waaronder intellectuele-eigendomsrechten zoals handelsmerken en auteursrechten), deze Gebruikersovereenkomst en/of het eBay-beleid overtreedt, dan kan eBay, nadat het tevergeefs een ingebrekestelling naar de gebruiker heeft gestuurd met de vraag om deze Gebruikersovereenkomst na te leven, één of meer van de volgende maatregelen nemen:

 • de publicatie van de gehoste content vertragen;

 • de geplaatste aanbiedingen die niet voldoen aan de bovenvermelde bepalingen verwijderen van sites of uit diensten, applicaties of tools;

 • gepliceerde content die een inbreuk vormt op de bovenvermelde bepalingen verwijderen;

 • de toegang tot en/of het gebruik van de eBay-Services beperken of schorsen (bijvoorbeeld het aantal objecten dat u kunt aanbieden op onze sites beperken, uw biedingen annuleren, uw aanbiedingen verwijderen, de zichtbaarheid van uw aanbiedingen op de site beperken);

 • de status of het prestatieniveau van verkopers (bijvoorbeeld 'Betrouwbare verkoper' of 'Topverkoper') beperken of verwijderen;

 • kortingen waarop u recht hebt, opschorten;

 • gebruikers definitief de toegang ontzeggen tot hun gebruikersaccount en de Services.

Verkopers moeten voldoen aan de minimale prestatienormen van eBay. eBay kan de gebruikersaccounts en aanbiedingen van verkopers die niet voldoen aan deze prestatienormen schorsen, beperken of in rang verlagen.

Kosten

Een gebruikersaccount openen en het bieden op aangeboden objecten is gratis. eBay brengt kosten in rekening voor het gebruik van andere services, zoals het te koop aanbieden van objecten. Wanneer u een object aanbiedt of een service gebruikt waarvoor kosten worden aangerekend, heeft u de mogelijkheid om deze kosten te controleren en te aanvaarden op basis van het kostenbeleid. eBay kan de kosten wijzigen door de wijzigingen 14 dagen op voorhand bekend te maken op de eBay-site of via 'Mijn berichten'. U kunt uw account sluiten zonder extra kosten binnen de 14 dagen na een dergelijke kennisgeving.

Tenzij anders vermeld, worden alle kosten aangegeven in euro (EUR/€). U bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling, via een geldige betalingsmethode, van alle kosten en toepasselijke belastingen die betrekking hebben op het gebruik van de sites en Services. Als uw betaling mislukt of achterstallig is, kan eBay het verschuldigde bedrag vorderen door gebruik te maken van alternatieve inningsmethoden, zoals het debiteren van een andere betalingsmethode die u bij eBay hebt geregistreerd, of het inschakelen van een incassobureau of juristen. Er kan rente worden aangerekend aan een wettelijk tarief. U stemt ermee in dat eBay u via e-mail facturen in elektronisch formaat kan sturen. We kunnen uw toegang tot of gebruik van de Services schorsen of beperken totdat u het verschuldigde bedrag volledig hebt betaald.

Aanbiedingsvoorwaarden

Wanneer u een object aanbiedt, stemt u ermee in om de aanbiedingsregels en het beleid voor verkooppraktijken na te leven en gaat u akkoord met het volgende:

 • u bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, wettigheid en inhoud van de aanbieding en het aangeboden object en u stemt ermee in om het object aan te bieden in overeenstemming met het beleid voor verboden en beperkte objecten;

 • het kan 24 uur duren voordat uw aanbieding op de site wordt weergeven in de zoekresultaten voor trefwoord en rubriek. eBay kan de precieze duur van aanbiedingen niet garanderen;

 • content die een inbreuk vormt op het beleid kan door eBay worden verwijderd;

 • eBay kan gegevens in de productcatalogus herzien om informatie aan te vullen, te verwijderen of te corrigeren; als uw aanbieding gebruikmaakt van catalogusgegevens die zijn herzien, kan uw aanbieding hierdoor worden gewijzigd.

 • de positie van uw aanbieding in de zoekresultaten is afhankelijk van verschillende factoren zoals verkoopvorm, titel, biedactiviteiten, eindtijd, trefwoorden, prijs en verzendkosten, feedback, het naleven van het eBay-beleid en gedetailleerde verkopersbeoordelingen. Meer informatie over het opzoeken van een object dat u te koop hebt aangeboden;

 • het beleid voor dubbele aanbiedingen van eBay kan ook een impact hebben op de weergave en positie van uw aanbieding in de zoekresultaten;

 • metatags en URL-links die deel uitmaken van een aanbieding worden verwijderd of aangepast zodat deze geen invloed hebben op de resultaten van zoekmachines van derden;

 • wanneer u een aanbieding maakt, kan eBay u optionele aanbevelingen tonen. Deze aanbevelingen zijn mogelijk gebaseerd op de gecombineerde verkoop en prestaties van vergelijkbare actieve aanbiedingen en objecten die op eBay zijn verkocht. De resultaten kunnen verschillen voor individuele aanbiedingen. Om verkopers nuttige aanbevelingen te kunnen geven, gaat u ermee akkoord dat eBay de verkoop- en prestatiegeschiedenis van uw aanbiedingen aan andere verkopers toont;

 • sommige optionele extra aanbiedingsopties worden alleen weergegeven bij bepaalde Services.

Om een klantvriendelijke gebruikerservaring te kunnen bieden, wordt een aanbieding mogelijk niet weergegeven op sommige pagina's met zoekresultaten en aanbiedingen, ongeacht de sorteervolgorde of filters die zijn ingesteld door de koper.

Aankoopvoorwaarden

Wanneer u een object koopt, stemt u ermee in om de regels voor kopers na te leven en gaat u akkoord met het volgende:

 • u bent verantwoordelijk voor het lezen van de volledige aanbieding voordat u een bod uitbrengt of een aankoop bevestigt.

 • u gaat een wettelijk bindende overeenkomst aan om een object te kopen van een verkoper wanneer u de aankoop bevestigt of als u het winnende bod hebt uitgebracht (of als uw bod op een andere manier is aanvaard);

Internationaal kopen, verkopen en vertalingen

Verkopers en kopers zijn verantwoordelijkheid voor het naleven van alle wetten en regels die van toepassing zijn op de internationale verkoop, aankoop en verzending van objecten.

Uw objecten kunnen op één of meer internationale eBay-sites worden aangeboden. Als u internationale verzending selecteert, geeft u eBay toestemming om uw aanbiedingen weer te geven op andere eBay-sites dan op de site van de oorspronkelijke aanbieding. U accepteert hiermee ook dat uw aanbiedingen mogelijk niet op sommige of al deze sites worden weergegeven. Als u niet wilt dat uw aanbiedingen op buitenlandse eBay-sites worden weergegeven, moet u internationale verzendlocaties uitsluiten in uw aanbiedingen.U gaat ermee akkoord dat eBay niet alle aanbiedingen van internationale verkopers kan weergeven, ongeacht de sorteervolgorde of filters die zijn ingesteld door de koper. Wanneer u uw objecten internationaal aanbiedt en verkoopt, gaat u ermee akkoord om het beleid van de individuele eBay-sites en de internationale verkoopovereenkomst na te leven.

U geeft eBay toestemming om automatische tools te gebruiken om uw content en communicatie met andere leden geheel of gedeeltelijk te vertalen in lokale talen als er dergelijke vertaaltools beschikbaar zijn. eBay kan u op aanvraag ook tools ter beschikking stellen waarmee u content kunt vertalen maar eBay kan de nauwkeurigheid of de beschikbaarheid van vertalingen niet garanderen.

Content

Wanneer u eBay van content voorziet of ervoor zorgt dat content wordt gepubliceerd via de Services, inclusief content die eBay in staat stelt de Services aan te bieden, verleent u eBay, vanaf het moment dat u de content verstrekt, een niet-exclusief, wereldwijd, voor de duur van elk auteursrecht of enige andere rechten op dergelijke content (inclusief de eventuele verlenging van deze duur), royaltyvrij, sublicentieerbaar recht om de content te gebruiken en geeft u toestemming om de auteurs-, handelsmerk-, publiciteits-, database- of andere intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de content of andere elementen die deel uitmaken van de content (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, foto's, logo's, handelsmerken, ontwerpen, titels, gegevens) uit te oefenen, inclusief het volledig of gedeeltelijk gebruik in elke taal en in elke database, en inclusief het maken of gebruiken van afgeleide werken (de 'Content').

De aan eBay verleende rechten omvatten het recht de content geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te communiceren, uit te zenden, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, in sublicentie te geven, op te nemen en te gebruiken in een database, in elk proces, in elke vorm en via alle media (digitaal of andere) die momenteel bekend zijn of die in de toekomst worden ontwikkeld en dit voor alle sites en Services van de eBay-groep.

eBay kan derden (inclusief eBay-gebruikers) de rechten die u heeft verleend geheel of gedeeltelijk laten benutten.

U garandeert dat de content voldoet aan de toepasselijke wetgeving, dat u de eigenaar bent van de intellectuele-eigendomsrechten op de content, dat deze geen inbreuk vormt op de rechten van derden, en dat deze niet onderhevig is aan juridische acties voor inbreuken of enige andere vorderingen. U vrijwaart eBay van alle financiële gevolgen van rechtshandelingen, acties of procedures door personen die aanspraak maken op intellectuele-eigendomsrechten op de content, claims wegens oneerlijke concurrentie en/of claims voor laster en eerroof.

eBay kan catalogi met stockfoto's, beschrijvingen, productspecificaties en andere content van derden (inclusief eBay-gebruikers) aanbieden, in licentie geven of op een andere manier beschikbaar maken. U mag dergelijke catalogusinhoud alleen gebruiken voor uw aanbiedingen gedurende de periode dat deze actief zijn op de sites van eBay. eBay kan deze toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Hoewel eBay betrouwbare informatie probeert aan te bieden, kan eBay niet garanderen dat de catalogusinhoud altijd nauwkeurig en up-to-date is. U gaat ermee akkoord dat u eBay of de catalogusproviders van eBay niet verantwoordelijk zult stellen voor onnauwkeurigheden. Als u ervoor kiest om catalogusinhoud in uw aanbiedingen op te nemen, moet u ervoor zorgen dat uw aanbiedingen nauwkeurig zijn, geen misleidende informatie bevatten en voldoen aan deze Gebruikersovereenkomst en alle andere beleidsregels van eBay. De catalogus bevat mogelijk materialen die beschermd zijn door auteurs-, handelsmerk- of andere eigendomsrechten. U stemt ermee in om aanduidingen van auteursrechten, eigendomsrechten of bronvermeldingen die in de catalogi zijn opgenomen niet te verwijderen of geen afgeleide inhoud te maken op basis van catalogusinhoud (op een andere manier dan door deze op te nemen in uw aanbiedingen).

 

Toegang tot fondsen beperken                                               

Als bescherming tegen het risico van aansprakelijkheid, kan eBay in voorkomende gevallen aanbevelen dat PayPal de toegang tot geld op de PayPal-rekening van een verkoper beperkt op basis van verschillende factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoopgeschiedenis, de verkoperprestaties, teruggaven, het risico van de rubriek, de transactiewaarde of het openen van een geschil. Dit kan ertoe leiden dat PayPal de toegang tot geld in uw PayPal-rekening beperkt, in overeenstemming met de regels en het beleid van PayPal.

Aansprakelijkheid

eBay probeert ervoor te zorgen dat haar sites en services veilig en naar behoren werken, maar kan de ononderbroken toegang tot en beschikbaarheid van de Services niet garanderen. Het bijwerken van biedingen en andere berichtfuncties in de Services gebeurt mogelijk niet in real-time. Dergelijke functies kunnen vertragingen oplopen waaover eBay geen controle over heeft.

eBay (inclusief haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, directeuren, managers, tussenpersonen en medewerkers) is op geen enkele contractuele of buitencontractuele wijze (inclusief nalatigheid of onrechtmatige daad) aansprakelijk voor bedrijfsschade, zoals het verlies van gegevens, winst, inkomsten, handel, opportuniteiten, welwillendheid, reputatie of onderbrekingen of voor verliezen die niet redelijkerwijze te voorzien zijn door hen en die direct of indirect voortvloeien uit:

 • uw gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de Services;

 • prijs-, verzend- of ander advies dat wordt gegeven door eBay;

 • vertragingen of storingen in de Services;

 • virussen of andere malware die uw systeem binnendringen via het gebruik van, toegang tot, of links naar de Services;

 • storingen, bugs, fouten of onnauwkeurigheden in de Services;

 • schade aan uw hardwareapparaat door het gebruik van de Services;

 • de content, handelingen of het nalaten te handelen van derden, inclusief objecten die worden aangeboden via de Services of de vernietiging van objecten die vermoedelijk namaak zijn;

 • een schorsing of andere actie die is ondernomen met betrekking tot uw account of een inbreuk op de bepalingen in het gedeelte Misbruik van eBay;

 • de duur van of manier waarop uw aanbiedingen worden weergegeven in de zoekresultaten zoals bepaald in het gedeelte Aanbiedingsvoorwaarden; of

 • uw behoefte om praktijken, content of gedrag te wijzigen of uw verlies van omzet of onmogelijkheid om zaken te doen, als gevolg van wijzigingen aan deze Gebruikersovereenkomst of de regels en beleid.

Voor zover wettelijk is toegestaan, ziet eBay af van alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen en is zij niet aansprakelijk voor enige financiële schade, reputatieschade of bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar sites en Services. Deze uitzondering is niet van toepassing wanneer u handelt in de hoedanigheid van consument.

Behalve in het geval dat eBay tijdig is geïnformeerd over het bestaan van illegale content zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving, en niet onmiddellijk actie hebben ondernomen om deze content te verwijderen, is zij niet aansprakelijk voor content of handelingen (of het nalaten te handelen) van gebruikers of de objecten die gebruikers aanbieden op haar sites, aangezien eBay geen traditioneel veilinghuis is.

U bent zelf verantwoordelijk voor de wettigheid van uw handelingen volgens de wetgeving die op u van toepassing is en de wettigheid van de objecten die u aanbiedt op onze sites.

Ongeacht de vorige paragrafen, als eBay aansprakelijk wordt bevonden, zal haar aansprakelijkheid jegens u of enige andere derde partij beperkt blijven tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) het bedrag van de kosten in geschil tot maximaal de totale kosten die u aan ons heeft betaald in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de juridische actie die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid, of (b) € 150.

Niets in deze Gebruikersovereenkomst beperkt haar aansprakelijkheid of sluit deze uit voor frauduleuze onjuiste voorstelling, voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit de nalatigheid van eBay of de nalatigheid van haar tussenpersonen of medewerkers of voor enige andere nalatigheid die niet bij wet kan worden beperkt of uitgesloten.

Compensatie

U compenseert eBay (alsook haar managers, directeuren, tussenpersonen, dochterondernemingen, partners en werknemers) volledig voor enig verlies of kosten, met inbegrip van redelijke gerechtskosten, die zij moeten betalen ten gevolge van uw schending van deze Gebruikersovereenkomst, uw onrechtmatig gebruik van de Services of uw schending van wetten of de rechten van derden.

Oplossen van geschillen

Indien er een geschil ontstaat tussen u en eBay, raadt eBay u aan om eerst rechtstreeks contact met haar op te nemen om tot een oplossing te komen. U dit doen via de hulppagina van de klantenservice. eBay zal redelijke aanvragen om een geschil op te lossen met alternatieve, buitengerechtelijke oplossingsprocedures, zoals bemiddeling of een geschillencommissie, in overweging nemen. Ter informatie: de Europese Commissie heeft voor Europese consumenten een onlineplatform voor geschillenbeslechting opgericht om geschillen in der minne te regelen (artikel 14 (1) van EU-verordening 524/2013). Consumenten kunnen hier een klacht indienen via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal deze Overeenkomst in elk opzicht worden onderworpen aan en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Gebruikers die beroepsmatig handelen, gaan ermee akkoord dat alle claims of geschillen die zij met eBay hebben worden beslecht door de rechtbank te Brussel (België), tenzij anders overeengekomen door de betrokken partijen.

Aanvullende voorwaarden

Deze Gebruikersovereenkomst, de Privacyverklaring van eBay en de beleidsregels gepubliceerd op de site (ongeacht of hiernaar via links wordt verwezen in deze Gebruikersovereenkomst) leggen de voorwaarden van eBay vast voor de toegang tot en het gebruik van de Services: deze bepalingen vormen de volledige Overeenkomst tussen u en eBay. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst of enige andere regels of beleid, kunt u de Overeenkomst beëindigen door uw eBay-account te sluiten.

Algemeen

Als enige bepaling van deze Gebruikersovereenkomst ongeldig, nietig of om een of andere reden niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt de bepaling in kwestie geschrapt en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

eBay kan de rechten en plichten onder deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij in overeenstemming met het onderstaande (maar zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming), op voorwaarde dat de Gebruikersovereenkomst toegewezen wordt volgens dezelfde voorwaarden of dat de voorwaarden niet minder voordelig voor u zijn.

Titels zijn enkel als referentie bedoeld en beperken de omvang of de reikwijdte van het betreffende gedeelte niet. Het nalaten van eBay om actie te ondernemen met betrekking tot een overtreding die door u of anderen is begaan, verandert niets aan het recht van eBay om te handelen met betrekking tot toekomstige of soortgelijke overtredingen. eBay garandeert niet dat zij zal optreden tegen alle schendingen van deze Gebruikersovereenkomst.

Als u een geschil hebt met een of meerdere gebruikers, stelt u eBay (en haar filialen en dochterondernemingen, alsook haar respectievelijke managers, directeuren, werknemers en tussenpersonen) vrij van alle claims, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of op enige manier gerelateerd is aan dergelijke geschillen.

eBay kan deze Gebruikersovereenkomst op elk moment wijzigen en deze wijzigingen aankondigen via e-mail, het gedeelte Berichten in Mijn eBay, of door de gewijzigde voorwaarden te publiceren op www.benl.ebay.be. Alle gewijzigde voorwaarden treden 30 dagen na hun eerste publicatie automatisch in werking. Als u de Services van eBay blijft gebruiken na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, stemt u met deze wijziginge in.

Deze Gebruikersovereenkomst mag op geen enkel andere manier worden gewijzigd dan door onderlinge overeenkomst tussen u en een gemachtigde vertegenwoordiger van eBay.

De beleidsregels op de sites kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking op het moment dat deze op de eBay-site worden gepubliceerd.

Deze Gebruikersovereenkomst veronderstelt of bewerkstelligt geen enkele relatie met een agentschap, partner, joint venture, of tussen werknemer en werkgever, of franchiser en franchisenemer.

Het VeRO-programma (Verified Rights Owner-programma) van eBay probeert ervoor te zorgen dat aangeboden objecten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het handelsmerkrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, kunt u dit rapporteren bij het VeRO-team via het VeRO-programma zodat eBay dit nader kan onderzoeken.

De Gebruikersovereenkomst, de Privacyverklaring van eBay en alle beleidsregels gepubliceerd op de site vormen de volledige overeenkomst tussen u en eBay en vervangen alle voorgaande afspraken en overeenkomsten tussen de partijen.

De volgende gedeelten blijven ook na de beëindiging van deze Gebruikersovereenkomst gehandhaafd: Kosten (die in rekening worden gebracht voor de Services), Content, Aansprakelijkheid, Compensatie, Juridische geschillen en de overdracht bepaald in het gedeelte Algemeen. Wettelijke kennisgevingen worden per aangetekende brief betekend aan eBay Europe S.à r.l., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ref: eBay.be). Kennisgevingen worden verstuurd naar het e-mailadres dat u bij eBay heeft opgegeven tijdens de registratieprocedure. Een kennisgeving zal geacht worden te zijn gegeven 24 uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij de afzender op de hoogte wordt gebracht dat het e-mailadres ongeldig is. eBay kan u eveneens kennisgevingen per aangetekende brief bezorgen op het adres dat tijdens de registratie is verstrekt. Kennisgevingen die per aangetekende brief naar een partij worden verzonden, worden beschouwd als te zijn ontvangen door die partij drie dagen na de postdatum.

 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons