Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Communiceren met uw handelspartner in het Frans, Engels of Duits (vertaling)

Hebt u hulp nodig om een tekst op te stellen in het Frans, Engels of Duits? Hier vindt u alvast verschillende zinnen in het Nederlands, gevolgd door de vertaling in het Frans, Engels en Duits, die u kunnen helpen om te communiceren met uw handelspartner. We hebben de zinnen gegroepeerd in de volgende thema’s:

Bepaalde thema’s hebben we verder onderverdeeld in verschillende onderwerpen om u een brede waaier van communicatiemogelijkheden te kunnen bieden. U vindt telkens eerst de zin in het Nederlands, met daarnaast de vertaling van die zin in het Frans, Engels en Duits. Gelieve er rekening mee te houden dat deze pagina u enkel een basis biedt voor uw communicatie met de mogelijke koper of verkoper.

1. Algemeen

Nederlands Frans Engels Duits

Hallo

Bonjour

Hello

Guten Tag

Ik heb uw bericht ontvangen

J'ai bien reçu votre message

I received your message

Ich habe Ihre Nachricht erhalten

Ik wou u vragen

Je voulais vous demander

I wanted to ask

Ich wollte fragen

Bedankt voor uw hulp / begrip

Merci pour votre aide / compréhension

Thanks for your help / understanding

Vielen Dank für Ihre Unterstützung / Ihr Verständnis

Met vriendelijke groet / Bedankt

Salutations / Merci

Regards / Thank you

Mit freundlichen Grüssen / Vielen Dank

2. Bieder en koper

Betaling

Nederlands Frans Engels Duits

Voordat u een bod uitbrengt

Avant d'enchérir

Before bidding

Vor dem Bieten

Ik ben geïnteresseerd in object nummer …

Je suis intéressé par l'objet #...

I am interested in item #...

Ich interessiere mich für den Artikel mit der Artikelnummer …

Ik wil graag weten hoeveel de verzendkosten bedragen voor object nummer …

Je voudrais connaître les frais d'envoi pour l'objet #...

I would like to know the shipping cost for item #...

Ich möchte gerne wissen, wie hoch die Versandkosten für den Artikel mit der Artikelnummer …sind

Ik wil graag weten of u betalingen met PayPal aanvaardt

Je voudrais savoir si vous acceptez les paiements PayPal

I would like to know if you accept PayPal payments

Ich möchte gerne wissen, ob Sie Zahlungen mit PayPal akzeptieren

Aanvaardt u teruggaven?

Acceptez-vous les retours ?

Do you accept returns?

Akzeptieren Sie Rücksendungen?

Verzending

Nederlands Frans Engels Duits

Ik moet de betaling rechtstreeks op de PayPal-website doen

Je dois faire le paiement directement à partir du site de PayPal

I need to make the payment directly from the PayPal website

Ich soll die Zahlung direkt über die PayPal-Website vornehmen

Ik heb uw e-mailadres nodig dat gekoppeld is aan uw PayPal-rekening

J'aurais besoin de votre adresse e-mail liée à votre compte PayPal

I need to know your email address linked to your PayPal account

Ich benötige die mit Ihrem PayPal-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse

Gelieve mij de definitieve factuur te sturen zodat ik de betaling kan doen

Veuillez m'envoyer la facture finale pour que je puisse faire le paiement

Please send a final invoice so that I can make the payment

Bitte senden Sie mir die Abschluss-Rechnung, damit ich die Zahlung vornehmen kann

Kunt u mij een gecombineerde factuur sturen voor de volgende objecten?

Pourriez-vous m'envoyer une facture combinée pour tous les objets suivants ?

Could you send me a combined invoice for the following items?

Können Sie mir eine kombinierte Rechnung für die folgenden Artikel schicken?

Ik heb het object betaald via [PayPal / overschrijving / creditcard / cheque / onder rembours] op (voer datum in)

J'ai payé cet objet par [PayPal / virement bancaire / carte de crédit / chèque / mandat poste] le (insérez la date)

I paid for this item using [PayPal / wire transfer / credit card / check / money order] on (enter the date)

Ich habe diesen Artikel am (Datum eingeben) mit [PayPal / Überweisung / Kreditkarte / Verrechnungsscheck / Überweisung] gezahlt

Kunt u mij de verzendgegevens doorsturen evenals het tracking nummer?

Pourriez-vous me donner les informations relatives à l'envoi de l'objet avec le numéro de référence ?

Could you please give me the shipping information for the item with the tracking number?

Können Sie mir die Versandangaben, sowie die Nachverfolgungsnummer für den Artikel senden?

Ik heb het object nog niet ontvangen

Je n'ai pas encore reçu l'objet

I haven't received the item yet

Ich habe den Artikel noch nicht erhalten

Ik heb onlangs een bod gedaan op object nummer …

J'ai récemment enchéri sur l'objet numéro #...

I recently placed a bid on item number #...

Ich habe kürzlich auf den Artikel mit der Artikelnummer… geboten

Ik heb onlangs de veiling gewonnen voor object nummer …

J'ai récemment gagné l'enchère pour l'objet #...

I recently won the auction for item number #...

Ich habe kürzlich den Artikel mit der Artikelnummer …ersteigert

Ik heb mij vergist bij het invoeren van mijn bod

J'ai fait une erreur dans le montant de mon enchère

I made a mistake in the amount of my bid

Ich habe beim Eingeben meines Gebotsbetrags einen Fehler gemacht

Ik dacht dat u betalingen via PayPal aanvaardde

Je pensais que vous acceptiez PayPal

I thought you accepted PayPal payments

Ich dachte Sie würden Zahlungen mit PayPal akzeptieren

Ik dacht dat u het object naar België kon verzenden

Je pensais que vous pouviez envoyer l'objet en Belgique

I thought you could ship the item to Belgium

Ich dachte, Sie könnten den Artikel nach Belgien versenden

Ik heb me gerealiseerd dat de verzendkosten boven mijn budget liggen

Je me suis rendu compte que les frais d'envoi étaient trop élevés pour mon budget

I realized that the shipping costs are higher than what I can afford

Ich habe festgestellt, dass die Versandkosten mein Budget übersteigen

Kunt u alstublieft mijn bod annuleren?

Pourriez-vous s'il vous plaît annuler mon enchère ?

Could you please cancel my bid?

Können Sie bitte mein Gebot streichen?

Kunt u alstublieft de transactie annuleren?

Pourriez-vous s'il vous plait annuler la transaction ?

Could you please cancel the transaction?

Können Sie bitte die Transaktion abbrechen?

Het object voldoet niet aan de beschrijving waarop ik mijn aankoop gebaseerd heb

L'objet ne correspond pas à la description sur laquelle j'ai basé mon achat

The item does not match the description on which I based my purchase

Der Artikel entspricht nicht der Artikelbeschreibung, die mich zum Kauf motiviert hat

Heb object werkt niet naar behoren

L'objet ne fonctionne pas correctement

The item does not work properly

Der Artikel funktioniert nicht einwandfrei

Het object is beschadigd aangekomen

L'objet est arrivé cassé

The item arrived broken

Der Artikel ist beschädigt angekommen

3. Verkoper

Algemeen

Nederlands Frans Engels Duits

Hebt u onlangs op het object geboden?

Avez-vous récemment enchéri sur l'objet ?

Did you recently place a bid on the item?

Haben Sie kürzlich auf den Artikel geboten?

U hebt onlangs het object gewonnen met nummer …

Vous avez recémment gagné l'objet #...

You recently won the item #...

Sie haben kürzlich den Artikel mit der Artikelnummer … ersteigert

Betaling

Nederlands Frans Engels Duits

Ik heb uw betaling goed ontvangen / Ik heb uw betaling nog niet ontvangen

J'ai bien reçu votre paiement / Je n'ai pas encore reçu votre paiement

I have received your payment / I have not yet received your payment

Ich habe Ihre Zahlung erhalten / Ich habe Ihre Zahlung nicht erhalten

Op welke manier hebt u het object betaald?

Quel mode de paiement avez-vous utilisé ?

How did pay for the item?

Wie haben Sie den Artikel bezahlt?

Wanneer hebt u het object betaald?

Quand avez-vous effectué le paiement ?

When did you pay for the item?

Wann haben Sie den Artikel bezahlt?

Ik aanvaard betalingen via [PayPal / overschrijving / creditcard / cheque / onder rembours]

J'accepte [PayPal / virement bancaire / carte de crédit / chèque / mandat poste] comme mode de paiement

I accept [PayPal / wire transfer / credit card / check / money order] for payment

Ich akzeptiere Zahlungen mit [PayPal / Überweisung / Kreditkarte / Verrechnungsscheck / Überweisung]

Ik aanvaard geen betalingen via [PayPal / overschrijving / creditcard / cheque / onder rembours]

Je n'accepte pas [PayPal / virement bancaire / carte de crédit / chèque / mandat poste] comme mode de paiement

I don't accept [PayPal / wire transfer / credit card / check / money order] for payment

Ich akzeptiere kein Zahlungen mit [PayPal / Überweisung / Kreditkarte / Verrechnungsscheck / Überweisung]

Mijn e-mailadres gekoppeld aan mijn PayPal-acount is …

Mon adresse e-mail liée à mon compte PayPal est...

My email address linked to my PayPal account is...

Meine mit meinem PayPal-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse lautet …

Verzending

Nederlands Frans Engels Duits

Kunt u mij zeggen naar welk adres ik het object moet sturen?

Pourriez-vous me donner l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir l'objet ?

Could you give me the address where you wish to receive the item?

Können Sie mir bitte die Adresse mitteilen, an die ich den Artikel senden soll?

De verzendkosten bedragen …

Les frais d'envoi sont de #...

The shipping fees are #...

Die Versandkosten betragen …

Ik heb het object naar u verzonden op [datum] via [verzendmethode]

Je vous ai envoyé l'objet le [date] par [mode de transport]

I shipped the item on [date] by [shipping method]

Ich habe Ihnen den Artikel am [Datum] mit [Versandmethode] gesendet

Ik kan het object (niet) versturen naar [naam land]

Je (ne) peux (pas) envoyer l'objet en [nom du pays]

I can(not) ship the item to [country name]?

Ich kann den Artikel (nicht) versenden nach [Name des Landes]

Het tracking nummer is …

Le numéro de référence pour l'envoi est #...

The tracking information number is #...

Die Nachverfolgungsnummer ist …

Hebt u het object ontvangen?

Avez-vous reçu l'objet ?

Did you receive the item?

Haben Sie den Artikel erhalten?

Problemen

Nederlands Frans Engels Duits

Ik heb een fout gemaakt in mijn aanbieding

J'ai fait une erreur dans l'annonce

I made a mistake in the listing

Mir ist in meinem Angebot ein Fehler unterlaufen

Het object is helaas niet meer beschikbaar

L'objet n'est malheureusement plus disponible

Unfortunately, this item is no longer available

Der Artikel ist leider nicht mehr verfügbar

Ik heb begrip voor de omstandigheden en zal uw bod annuleren

Je comprends votre situation et je vais annuler votre offre

I understand your situation and I will cancel your bid

Ich verstehe Ihre Situation und werde Ihr Gebot streichen

Ik heb begrip voor de omstandigheden en ik zal een geschil openen om de transactie te annuleren

Je comprends votre situation et je vais ouvrir un litige pour annuler la transaction

I understand your situation and I will open a dispute to cancel the transaction

Ich verstehe Ihre Situation und werde eine Unstimmigkeit melden, um die Transaktion abzubrechen

Ik zal u terugbetalen op uw PayPal-rekening

Je vais vous rembourser sur votre compte PayPal

I will refund you on your PayPal account

Ich werde Ihnen Ihre Zahlung über Ihr PayPal-Konto zurück erstatten

Kunt u mij het object terugsturen op het volgende adres:

Pourriez-vous me renvoyer l'objet à l'adresse suivante :

Could you please send me back the item at the following address:

Können Sie mir bitte den Artikel an folgende Adresse zurücksenden:

4. Feedback

Algemeen

Nederlands Frans Engels Duits

Kunt u alstublieft feedback geven?

Pourriez-vous avoir la gentillesse de laisser votre évaluation ?

Could you kindly leave your feedback?

Können Sie bitte Ihre Bewertung abgeben?

Gaat u akkoord om onze feedback wederzijds in te trekken?

Seriez-vous d'accord pour que nous retirions mutuellement nos évaluations ?

Would you agree to mutually withdraw our feedbacks?

Stimmen Sie einer einvernehmlichen Rücknahme der Bewertungen zu?

De feedback die u gegeven hebt, geeft de transactie niet correct weer

L'évaluation que vous avez laissée ne reflète pas la transaction

The feedback you left does not reflect the transaction

Die Bewertung, die Sie abgegeben haben, gibt die Transaktion nicht korrekt wider

Kunt u alstublieft een vervolgcommentaar toevoegen aan uw feedback?

Pourriez-vous ajouter un commentaire de suivi à votre évaluation ?

Could you please add a follow-up comment to your feedback?

Können Sie bitte Ihrer Bewertung einen Ergänzungskommentar hinfügen?

Ik zal feedback geven zodra ik het object heb ontvangen

Je vous laisserai mon évaluation dès que j'aurais reçu l'objet

I will leave you feedback as soon as I receive the item

Ich werde eine Bewertung abgeben, wenn ich den Artikel erhalten habe

Feedbackcommentaren

Nederlands Frans Engels Duits

Positieve feedback: Heel goed, Snel, Uitstekend, Vriendelijk, Professioneel, Betrouwbaar

Commentaires positifs : Très bon, Rapide, Excellent, Gentil, Professionnel, Digne de confiance

Positive comments: Very Good, Fast, Excellent, Nice, Professional, Reliable

Positive Bewertung: Sehr gut, Schnell, Ausgezeichnet, Freundlich, Professionell, Zuverlässig

Negatieve feedback: Slechte ervaring, Object nooit ontvangen, Oneerlijk, Object van slechte kwaliteit, Lange leveringstijd

Commentaires négatifs : Mauvaise expérience, Jamais reçu l'objet, Malhonnête, Objet de mauvaise qualité, Long délai de livraison

Negative comments: Bad experience, Never received item, Dishonest, Poor quality item, Long shipping delay

Negative Bewertung: Schlechtes Erlebnis, Artikel nicht erhalten, unehrlich, Artikel von schlechter Qualität, Lange Lieferungszeit

Uitstekende verkoper / Uitstekende koper

Très bon vendeur / Très bon acheteur

Great seller / Great buyer

Ausgezeichnete Verkäufer / Ausgezeichnete Käufer

Een plezier om zaken te doen met deze persoon

Un plaisir de faire des affaires avec cette personne

A pleasure to deal with this person

Sehr angenehmer Geschäftspartner

Geen eerlijke verkoper / Geen eerlijke koper

Vendeur pas honnête / Acheteur pas honnête

Not an honest seller / Not an honest buyer

Kein ehrlicher Verkäufer / Kein ehrlicher Käufer

Bedankt

Merci

Thank you

Vielen Dank

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons