Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor gevaarlijke, beperkte of gereguleerde materialen

 

Om gezondheids- en veiligheidsredenen kunnen de meeste gevaarlijke materialen (zoals brandblussers, radioactieve stoffen, brandbare gassen en vaste- en giftige stoffen) niet op eBay worden aangeboden.

Overzicht van het beleid

Om gezondheids- en veiligheidsredenen en vanwege internationale regelgeving mogen de meeste gevaarlijke materialen (zoals radioactief materiaal, ontvlambare gassen en giftige stoffen) niet worden aangeboden op eBay.

De wet verbiedt in het algemeen het aanbieden van gevaarlijke producten. Er zijn echter een aantal soorten "gevaarlijke goederen" die legaal mogen worden vervoerd op voorwaarde dat ze correct verpakt en gelabeld zijn, en enkel in bepaalde omstandigheden. Deze objecten mogen worden verkocht op eBay als de aanbieding:

 • Een duidelijke beschrijving van de gevaarlijke aard van het product bevat

 • Een leveringsmethode aanbiedt die voldoet aan de wettelijke vereisten en vereisten van de post-/koerierdienst

 • De juiste expediteur kiest die ermee instemt om de gevaarlijke goederen te vervoeren

Meer informatie over de classificatie en het vervoer van "gevaarlijke goederen"

Raadpleeg de Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Hoewel verschillende expediteurs andere beperkingen kunnen hebben, kunt u de website van Bpost raadplegen voor voorbeelden van verboden en beperkte materialen, en advies over de verpakking ervan  

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Als dat niet gebeurt, kan uw aanbieding worden verwijderd en is er ook kans op andere maatregelen, zoals beperkingen van uw koop- en verkoopprivileges of schorsing van uw account.

Wat zijn de richtlijnen?

 
 
 

Toegestaan

 • Informatie over de verkoop van chemische stoffen

Niet toegestaan

 • Objecten die in strijd zijn met de bepalingen van de CLP-verordening (classificatie, labeling en verpakking van chemische stoffen en mengsels)

 • Objecten die in strijd zijn met de bepalingen van de REACH-verordening (registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen)

 • Verboden stoffen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Asbest of objecten die asbest bevatten, zoals oude gasmaskers

  • Azokleurstoffen of azoverf

  • Benzeen

  • Loodverf

  • Sieraden die nikkel bevatten

  • Objecten die kwik bevatten, zoals thermometers, manometers, barometers en bloeddrukmeters

  • CMR-stoffen, ofwel kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische stoffen (categorie 1 of 2) in substanties of mengsels die openbaar worden verkocht

 • De volgende voorlopers van explosieven:

  • Ammoniumnitraat

  • Calciumammoniumnitraat

  • Calciumnitraat

  • 2.4-Dinitrophenol (DNP)

  • Waterstofperoxide hoger dan 12% (gewicht per gewicht)

  • Salpeterzuur

  • Nitromethaan

  • Kaliumchloraat

  • Kaliumnitraat

  • Kaliumperchloraat

  • Natriumchloraat

  • Natriumnitraat

  • Natriumperchloraat

  • Zwavelzuur

 
 
 

Beperkt

 • Vuurwerklabels die niet meer op vuurwerk bevestigd zijn

 • Modelraketten zonder motor

 • Pyrotechnische apparaten zonder brandbare materialen (zoals bedieningsapparaten, afvuurinrichtingen of buizen)

 

Niet toegestaan

 • Buskruit

 • Kogels voor speelgoedgeweren

 • Ontstekingslonten

 • Vuurwerk, zoals:

  • Luchtbommen

  • Boobytraps

  • Vuurpijlen (fles)

  • Jagers

  • Gekleurde bommen

  • Voetzoekers

  • Vuurwerkpakketten

  • Fonteinen

  • Nitraatknallers

  • Partypoppers

  • Romeinse kaarsen

  • Vuurpijlen

  • Rookballen

  • Rookbommen

  • Dummy patronen

  • Knalerwten

  • Sterretjes

  • Sterretjes

  • Torpedo's

  • Signaalvlammen (zowel projectielen als voor gebruik op de grond)

  • Flitspapier

  • Gascilinders die een van de volgende gecomprimeerde gassen bevatten zijn ook verboden om veiligheidsredenen: acetyleen, koolmonoxide, ammoniak, chloor, waterstof en zwaveldioxide. Lege of gedeeltelijke lege flessen zijn ook verboden omdat deze gasresten kunnen bevatten

  • Benzine

  • Rode fosfor

  • Thermiet

  • Gebruikte olie (zoals slaolie of motorolie)

  • Nepvuurwerk

 
 

Toegestaan

 • Lege brandblusapparaten of lege brandblusgranaten

 • Brandblusapparaten die geen koolstoftetrachloride bevatten

 • Informatie over het gebruik van een brandblusapparaat

Beperkt

 • In een aanbieding van antieke brandblusapparaten of brandblusgranaten moet duidelijk vermeld worden met welke stof deze gevuld zijn

 

Niet toegestaan

 • Brandblusapparaten of brandblusgranaten (inclusief brandblussers in de vorm van een glazen bol en koperen brandblusapparaten met een T-vormige handgreep) die koolstoftetrachloride bevatten. (Neem contact op met uw plaatselijke brandweer- of reddingsdienst voor tips over veilige verwijdering)

Freon en andere koelmiddelen

De verkoop van koelmiddelen, zoals cfk's, hcfk's en producten bekend als freon, is gereguleerd. Een groot aantal van deze producten mogen wettelijk gezien niet worden verkocht of zelfs niet worden gebruikt om bestaande apparatuur te onderhouden en mogen dus niet worden aangeboden op eBay.

Toegestaan

 • Koelmiddelen in een huishoudapparaat of een voertuig

 

Niet toegestaan

 • Objecten met de merknaam Freon of die worden beschreven als freon

 
Landbouwpesticiden zijn gereguleerd in de EU. Meer informatie daarover vindt u hier.
 

Toegestaan

 • Informatie over het gebruik van pesticiden

Niet toegestaan

 • Beperkte, geschorste of geannuleerde pesticiden

 • Geopende containers of verpakkingen van pesticiden

 • Giftige stoffen waarvan Bpost het verzenden heeft verboden

 • Niet-geregistreerde pesticiden (niet goedgekeurd voor verkoop op de binnenlandse markt)

 
 

Toegestaan

 • Geigertellers

 • Informatie over nucleaire testen of energie

 • Waarschuwingstekens voor radioactief materiaal

 • Waarschuwingsborden voor radioactief materiaal

Beperkt

 • Objecten die enkel sporen van radioactief materiaal bevatten (zoals horloges of geweerkijkers)

 • Monsters van natuurlijke ertsen die sporen van radioactiviteit bevatten

Niet toegestaan

 • Objecten die met nucleaire explosies te maken hebben (zoals warme stenen, objecten uit een explosie- of testzone en trinitiet)

 • Objecten die als problematisch worden beschouwd door de Federal Agency for Nuclear Control en ONDRAF (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen) en waarvan het Nuclear Directorate heeft gevraagd deze te verwijderen van eBay

 • Objecten in een aanbieding die als radioactief worden beschreven

 • Nucleair materiaal

 • Radioactief afval of besmet materiaal

 • Radium

 • Ruw verarmd uranium

 • Tritium in grote hoeveelheden (zoals bepaalde soorten gloeisticks en aanduidingen van uitgangen)

 
 

Beperkt

 • Niet-geactiveerde airbags opgeborgen in het stuur of verwijderbare stoelen van personenwagens of minibussen 

   

  Opmerking: verkopers mogen de optie Wereldwijde verzending niet selecteren omdat deze objecten mogelijk niet mogen worden verkocht aan of verzonden naar bepaalde landen

Niet toegestaan

 • Geactiveerde airbags, airbags die niet zijn opgeborgen in het stuur of verwijderbare stoelen van personenwagens of minibussen en gordelspanners die geactiveerd worden als onderdeel van het airbagbeveiligingssysteem

 • Stoffen voor explosieven:

  • Aluminium poeder 

  • Magnesium poeder

  • Magnesiumnitraat-hexahydraat 

 • De volgende batterijen, zoals:

  • Alkaline-mangaanbatterijen

  • Kwikoxideknoopcellen (knoopvormige batterijen die doorgaans worden gebruikt in oude camera's)

  • Zink-koolstofbatterijen

  • Objecten die een gezondheids- of veiligheidsrisico vormen zoals bepaald door overheidsinstellingen We verwijderen aanbiedingen op verzoek van overheidsinstellingen

Waarom heeft eBay dit beleid?

Om gezondheids- en veiligheidsredenen mogen de meeste gevaarlijke materialen niet worden aangeboden op eBay. We doen dit ook om te voldoen aan de voorschriften van de overheid en om ervoor te zorgen dat de gebruikers van eBay alle verzend- en vervoerrichtlijnen van Bpost volgen.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons