Hebt u iets om te verkopen?

Tear-Aid type A 100x7,6cm

Ambisphere
  • (19)
  • Ingeschreven als zakelijke verkoper
EUR 35,00
Objectstaat:
Nieuw
Meer dan 10 beschikbaar19 verkocht
Verzendkosten:
Wordt niet verzonden naar Verenigde Staten. Details bekijkenvoor verzending
Bevindt zich in: TIENEN, België
Levering:
Varieert
Retourbeleid:
14 dagen om te retourneren. Koper betaalt voor retourzending. Details bekijken- voor meer informatie over retourzendingen
Betalingen:
     

Winkel met vertrouwen

Geld-terug-garantie van eBay
Ontvang het object dat u hebt besteld of krijg uw geld terug. Meer informatieGeld-terug-garantie van eBay - nieuw venster of tabblad
De verkoper neemt de volledige verantwoordelijkheid voor deze aanbieding.
eBay-objectnummer:174209574819
Laatst bijgewerkt op 23 nov 2023 10:55:03 CETAlle herzieningen bekijkenAlle herzieningen bekijken

Specificaties

Objectstaat
Nieuw: Een gloednieuw, ongebruikt, ongeopend en onbeschadigd object in de originele verpakking ...
Gewijzigd object
Nee
Bundelaanbieding
Nee
MPN
Niet van toepassing
Merk
Tear-Aid
Aantal per eenheid
1
EAN
Niet van toepassing

Objectbeschrijving van de verkoper

Informatie van zakelijke verkoper

Ambisphere
Frederik Piot
Bietenweg 14
3300 TIENEN
Belgium
Contactgegevens weergeven
:noofeleT910153894 23+
:liam-Eeb.erehpsibma@pookrev
Btw-nummer:
  • BE 0840322183
  • DE 326998635
Handelsregistratienummer:
  • 0840322183
Ik verstrek facturen waarop ik de btw afzonderlijk vermeld.
Verkoopvoorwaarden
Algemene Verkoopvoorwaarden AMBISPHERE BVBA
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ambisphere BVBA. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Ambisphere BVBA. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ambisphere BVBA behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene en specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ambisphere BVBA erkend. Ambisphere BVBA garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
1. Toepasselijkheid
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.
 
2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door de klant. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
Wilt u de order toch nog annuleren terwijl u deze wel hebt geplaatst, verzoeken wij u direct ons daarvan op de hoogte te stellen voordat er kosten zijn gemaakt voor deze order.
 
3. Levertijd
Producten die wij zelf leveren, worden uitgeleverd na het afspreken van een leveringsdag met de klant. Producten die verstuurd worden via een transportdienst worden 1 werkdag na afhaling door deze dienst bij u geleverd.
 
4. Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in euro’s (exclusief verzendkosten) Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 
5. Betaling
Al de facturen zijn contant betaalbaar te Heverlee of bij levering tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen dat de klant op de vervaldag, vermeld op de factuur, dient te betalen. Bij niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag verhoogd met een intrest van 1,00% per maand en met een conventionele schadeloosstelling van 10% met een minimum van € 75,00 vanaf factuurdatum, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.
Tevens worden dan alle andere openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden Ambisphere BVBA heeft het recht op dat ogenblik alle materialen te laten terughalen, zonder beroep te doen op de Rechter en alle kosten door te rekenen aan de klant.
In geval van faling van de klant wordt de klant of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde huurgelden alsook voor het onmiddellijk terugbezorgen van alle materialen.
De aankoopvoorwaarden van de klant worden als niet bestaande beschouwd, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
 
6. Klachten
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan verkoop@ambisphere.be te melden. Klachten ter zake van leveringen dienen binnen 10 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk (of per email) aan ons gedaan te worden en dit steeds samengaand met gedateerde foto. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen crediteren. Het te crediteren bedrag zal minus de verzendkosten zijn. De kosten van verzending naar ons zijn geheel voor de klant.
 
7. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. De bevoegde Belgische rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan. In het geval dat een order moet worden gecrediteerd, geschiedt dit binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling.
 
8. Overmacht
Indien Ambisphere BVBA door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige schadevergoeding. Onder overmacht van Ambisphere BVBA wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was.
Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een mogelijk overmachttoestand op de hoogte stellen.
 
9. Persoonlijke gegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden.
11. Rechtbank
Alle geschillen in verband met deze huurovereenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Leuven.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Ik verklaar dat al mijn verkoopactiviteiten zullen voldoen aan alle wet- en regelgeving van de EU.
KVK-nummer:
  • 0840322183
Ambisphere

Ambisphere

100% positieve feedback
115 objecten verkocht
Reageert meestal binnen 24 uur
Ingeschreven als zakelijke verkoper

Feedback verkoper (20)

a***a (156)- Feedback gegeven door koper.
Afgelopen 6 maanden
Geverifieerde aankoop
Thanks
a***w (130)- Feedback gegeven door koper.
Meer dan een jaar geleden
Geverifieerde aankoop
Item as described. Quick delivery
o***a (38)- Feedback gegeven door koper.
Meer dan een jaar geleden
Geverifieerde aankoop
Arrivato entro i termini indicati, come da ordine, va bene.
Alle feedback weergeven